Accounting News
Zobacz pozostałe wpisy

Aktywowanie kosztów pozyskania kontraktu w świetle MSSF 15

14-07-2015

W pewnych określonych sytuacjach nowy MSSF 15 będzie pozwalał na dokonywanie kapitalizowania kosztów związanych z pozyskaniem kontraktu.

Kiedy nastąpi zmiana?

W dniu 28 maja 2014 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała nowy standard MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami („nowy standard”), który zastępuje dotychczasowe regulacje dotyczące rozpoznawania przychodów ujęte w kliku różnych standardach.
28 kwietnia 2015 r. IASB zaproponowała pierwszą zmianę do jeszcze nie wdrożonego standardu, zgodnie z którą standard ten ma zacząć obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2018 roku.

Obecne regulacje:
Możliwość aktywowania kosztów poniesionych w związku z pozyskaniem nowego kontraktu jest możliwa w przypadku gdy koszty te spełniają definicję zapasów (MSR 2), środków trwałych (MSR 16) lub wartości niematerialnych (MSR 36) albo jeśli spełniają definicję aktywów zawartych w założeniach koncepcyjnych do międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.

Co się zmieni?
Zgodnie z paragrafem 91 nowego standardu jednostka ujmuje jako składnik aktywów dodatkowe koszty pozyskania umowy z klientem, pod warunkiem, że spodziewa się odzyskać te koszty w ramach podpisanej umowy. Według nowego standardu są to m.in. koszty prowizji od sprzedaży.
Z drugiej strony standard wskazuje, że koszty które jednostka poniosłaby niezależnie od faktu pozyskania nowego kontraktu powinny być ujmowane jako koszty okresu, chyba że jednostka będzie mogła tymi kosztami obciążyć klienta.

Jak się przygotować?
Standard będzie wymagał od jednostek retrospektywnego przekształcenia danych porównywalnych. Jednostka będzie mogła jednak skorzystać ze zmodyfikowanego podejścia w ramach którego nie następuje przekształcenie danych porównawczych, a skutki zmian związanych z wdrożeniem nowych wytycznych będą ujmowane w formie korekty zysków zatrzymanych. W przypadku zastosowania zmodyfikowanego podejścia będzie istniała konieczność ujawnienia wpływu zmian na poszczególne pozycje sprawozdania finansowego.
Niemniej niezależnie od wybranej metody jednostki muszą przygotować się wcześniej do kalkulacji tej korekty. W przypadku dużych i złożonych podmiotów, których umowy handlowe podpisywane są na długie okresy, będzie istniała konieczność stworzenia systemu raportowania kosztów spełniających kryteria aktywowania zgodnie z par 91, powiązania ich z poszczególnymi kontraktami handlowymi, monitorowania okresu trwania poszczególnych kontraktów, naliczania umorzenia zgodnie z wytycznymi nowego standardu oraz do przeprowadzania testów na utratę wartości.