Administracja publiczna
Profil klienta
Impel Business Solutions - Eksperci do Usług

Administracja publiczna

Sektor publiczny jest nierozerwalnie związany z funkcjonowaniem państwa. Stanowi tkankę instytucjonalną, w której musi poruszać się każdy obywatel, a z drugiej strony zabezpiecza żywotne interesy każdego członka społeczności jak edukacja, opieka zdrowotna, czy podatki. Finansowanie sektora ze środków publicznych oznacza niejednokrotnie konieczność dostosowania sposobu funkcjonowania do reguł rynkowych. A skuteczność rozwiązań sprawdzonych w biznesie powoduje, że coraz chętniej są one wdrażane przez instytucje publiczne. Impel Business Solutions wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sektora publicznego oferując nowoczesne rozwiązania outsourcingowe. 

PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY

Posiadając wyspecjalizowane kadry Impel Business Solutions oferuje:

 • budowa lub centralizacja CUW
 • obsługa kadr i płac: dokumentacja kadrowa, obsługa zobowiązań ZUS, raporty i sprawozdania
 • usługi księgowe i finansowe: księgi rachunkowe, sprawozdawczość, deklaracje podatkowe
 • doradztwo podatkowe: przeprowadzenie centralizacji rozliczeń VAT dla gmin oraz powiatów i ich jednostek / zakładów budżetowych z uwzględnieniem: stworzenia procedur obiegu informacji i dokumentów, instrukcji, zarządzeń, materiałów szkoleniowych; weryfikację i przygotowywanie wniosków interpretacyjnych; przeglądy podatkowe zmierzające do odzyskania nadpłaconego podatku; opinie podatkowe; reprezentację przed organami podatkowymi oraz sądami; dedykowane warsztaty i szkolenia dla pracowników; bieżące doradztwo podatkowe
 • zarządzanie dokumentacją: archiwizacja, przechowywanie, niszczenie, digitalizacja
 • work flow dokumentacji

CASE STUDY

KLIENT:

podmiot podległy gminie; prowadzi działalność sportowo- rekreacyjno-edukacyjną w postaci: wynajmu urządzeń i nieruchomości, organizacji imprez sportowych, udostępnienia i zarządzanie pływalnią i  lodowiskiem oraz działalność oświatowa i rozrywkowa

ZAŁOŻENIA BIZNESOWE:

 • eliminacja czynników  i zagrożeń, jakie zostały stwierdzone w obszarze prowadzenia kadr i płac 
 • eliminacja ryzyk, uporządkowanie dokumentacji i poprawności naliczeń oraz stosowanych rozwiązań wynikających z przepisów wewn. 
 • terminowa realizacja zadań
 • rzetelność działań
 • możliwość konsultacji  i oceny wybranych rozwiązań

ROZWIĄZANIE IMPEL BUSINESS SOLUTIONS:

 • badanie prawidłowości prowadzenia kadr i płac (audyt) w okresie V-VI 2015 r.; wynik audytu miał był decydujący o wydzieleniu usługi
 • obsługa kadrowo-płacowa  pracowników i innych osób zatrudnionych u klienta na podstawie umów cywilnoprawnych w tym osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie
 • opracowanie dokumentacji  kadrowej obejmującej : Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Organizacyjny
 • obsługa kadrowo-płacowa wykonywana na systemie i w siedzibie Klienta

EFEKT WDROŻENIA:

 • uporządkowanie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • usprawnienie procesów obsługi w obszarze HR
 • zmniejszenie kadr HR