Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Innowacyjne usługi ochrony zdrowia – czy są zwolnione z VAT?

02-02-2015

Świadczenie usług ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującą ustawą, co do zasady podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT. Zwolnienie to określone zostało w art. 43 ust. 1 pkt 18-19a uVAT – są to usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jednakże brak jasnych definicji stwarza pole do wątpliwości interpretacyjnych.

Jednocześnie organy podatkowe w wydawanych interpretacjach dokonują restrykcyjnej (czyli: wąskiej) wykładni ww. przepisów w kontekście kwalifikowania określonych usług jako świadczeń opieki medycznej zwolnionej z VAT. Przykładem owej restrykcyjnej wykładni jest stanowisko ministra finansów w kontekście innowacyjnych usług medycznych, m.in. usług związanych z krwią pępowinową czy usług monitorowania stanu pacjenta poprzez system informatyczny dostarczający lekarzom danych na ten temat.

Przykładem stanowiska MF odnośnie ostatniego z ww. przykładów jest indywidualna interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 listopada 2013 r. W ramach stanu faktycznego spółka wskazała, iż zamierzała świadczyć usługi medyczne polegające na monitorowaniu stanu nawodnienia pacjentów szpitali. Obserwacja miała się odbywać przez system informatyczny. Sam pacjent, dysponując odpowiednim urządzeniem, po wykonaniu pomiarów miał przesyłać wyniki za pomocą telefonu bądź tabletu na serwer spółki. Tam wyniki miały być poddane analizie i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przesłane do lekarza prowadzącego. Zdaniem spółki wyżej opisana usługa kwalifikowała się do zwolnienia z podatku VAT jako usługa związana z opieką medyczną, tym bardziej że dzięki niej pacjent miał być chroniony przed groźnymi komplikacjami chorobowymi.

Organ podatkowy był innego zdania. Według MF decydujące znaczenie przy kwalifikowaniu usługi jako zwolnionej z podatku VAT ma jej cel. Powołał się na definicje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie pojęć „opieki medycznej” oraz „świadczeń opieki medycznej”, wskazując szereg orzeczeń in fine, konkludując: „Świadczone przez spółkę usługi monitorowania przez system informatyczny stanu pacjenta nie będą obejmowały charakterystycznych cech usługi opieki medycznej, gdyż o skorygowaniu terapii będzie decydował samodzielnie lekarz prowadzący danego pacjenta na podstawie wyników sugerujących wystąpienie nieprawidłowości w procesie leczenia pacjenta przesłanych z serwera spółki. Zatem opisane usługi będą miały charakter jedynie narzędzia informatycznego, które pozwala lekarzowi świadczyć usługę medyczną, nie będą natomiast to usługi opieki medycznej”.

Powyższa sprawa jest o tyle niepokojąca, że organ podatkowy, rozstrzygając indywidualną kwestię, powołał się także na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-473/08 oraz C-212/01), z których jednoznacznie wynika, że zwolnienie nie musi obejmować wszystkich działań medycznych wynikających z procesu leczenia, a badać należy cel, dla którego są one świadczone. W konsekwencji wydaje się, iż MF w tym przypadku zbyt restrykcyjnie ocenił stanowisko spółki. Logiczny jest bowiem fakt, że w procesie terapeutycznym śledzenie (monitoring) stanu pacjenta (bez względu na to, czy odbywa się na terenie podmiotu leczniczego, czy gdziekolwiek indziej i za pomocą jakichkolwiek środków) jest czynnością służącą celom terapeutycznym, a w konsekwencji „zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia” w rozumieniu przepisów ustawy VAT. Tym samym pomimo istnienia obiektywnych argumentów przemawiających za stosowaniem zwolnienia z VAT w zakresie ww. usług należy w chwili obecnej liczyć się z możliwością wystąpienia sporu z organem podatkowym w tym zakresie.

Izabela Łabędzka
Konsultant ds. Podatków - Accounting Audyt Partner

Andrzej Naskrętski
Doradca Podatkowy - Accounting Audyt Partner
a.naskretski@impel.pl