Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Jak odliczyć VAT od zakupu okularów i szkieł kontaktowych dla pracownika?

24-04-2013

Do grupy wydatków ponoszonych w związku z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy należą wydatki ponoszone przez pracodawcę w celu zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych. Wydatek tego typu winien być zarachowany w ciężar kosztów działalności operacyjnej i potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o konieczności używania okularów ( lub szkieł kontaktowych) przez pracownika.

Pracodawca powinien określić kwotę limitu wydatku przeznaczonego na zakup okularów i poinformować o tym pracowników. Wysokość takiego limitu zależy od wewnętrznych ustaleń, jednakże powinna być tak wyliczona, aby umożliwiała zakup okularów ( lub szkieł kontaktowych) zgodnie z zaleceniem i zaświadczeniem lekarskim. W praktyce przyjęło się, że wysokość zwrotu przybiera wartości z przedziału 200-300 zł.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof pracownik może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych tego świadczenia. W interpretacji ogólnej sygn. DD3/033/30/CRS/11/95 Minister Finansów określił warunki jakie należy spełnić, aby można było zastosować zwolnienie na podstawie ww. artykułu. Zasadniczo musi nastąpić przekazanie przez pracownika okularów zgodnych z zaświadczeniem lekarskim.

Wątpliwości powstają przy uwzględnianiu przepisów ustawy o VAT dla omawianych wydatków. Znaczenie dla wyjaśnienia tych wątpliwości ma fakt czy pracodawca pokrywa 100% wartości zakupionych okularów, czy też tylko kwotę do określonego limitu oraz czy faktura za okulary jest wystawiona na pracodawcę czy pracownika. Uwzględniając powyższe warunki można wyróżnić trzy następujące przypadki  (zakładamy, że pracownik sam dokonał zakupu, zapłacił i przedstawił dokumenty do rozliczenia):

1)    Faktura za zakup okularów została wystawiona na pracownika

W tym przypadku fakt czy pracodawca pokrywa całość czy część wydatku ma tylko znaczenie dla kwoty wypłaconej pracownikowi. Bez znaczenia pozostaje to dla potrzeb rozważań o podatku VAT, ponieważ z faktury wystawionej na pracownika, pracodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze zakupu.

2)    Faktura za zakup okularów została wystawiona na pracodawcę, który pokrywa w całości ich koszt zakupu

Ponieważ faktura jest wystawiona na pracodawcę, który finansuje zakup -  przysługuje mu prawo do odliczenia z niej VAT na zasadach ogólnych. Warunkiem jest związek nabywanych przez firmę towarów lub usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT ( art. 86 ust.1 ustawy o VAT).

3)    Faktura za zakup okularów została wystawiona na pracodawcę, który pokrywa koszt zakupu okularów do określonego limitu

W tej sytuacji pracodawcy przysługuje prawo do odliczenia z niej VAT na zasadach ogólnych, ale tylko w tej części, która dotyczy wysokości określonego limitu, czyli tylko dotyczący kwoty pokrywanej przez pracodawcę. Wydatek w części pokrytej przez pracownika stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie jest związany z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, w związku z czym jednostce ( pracodawcy) nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przygotowując księgowania należy wyliczyć kwotę limitu jako kwotę brutto zobowiązania wobec pracownika, odpowiednio kwotę podatku VAT naliczonego (wyliczoną stosownie do kwoty limitu) oraz wartość netto.

 

Beata Wójcik

Główny Księgowy

Impel Business Solutions