Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Jak poprawnie przygotować sprawozdanie finansowe?

10-06-2013

Sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem to wiarygodne i najważniejsze źródło informacji o przedsiębiorstwie, dlatego warto powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych wyspecjalizowanym podmiotom.

Drugie półrocze oraz koniec każdego roku kalendarzowego to dla wielu przedsiębiorstw i ich służb księgowych okres intensywnego przygotowywania się do zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Ustawa o rachunkowości określa dokładnie jakie jednostki i na jaki dzień sporządzają sprawozdanie finansowe, które jest nieocenionym źródłem informacji o tym, co działo się w przedsiębiorstwie na przestrzeni ostatniego roku obrotowego. Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego obowiązuje, między innymi banki, zakłady ubezpieczeń, spółki akcyjne, „duże jednostki” spełniające kryteria z art.64 ust.1 pkt 4 oraz te jednostki, które przyjęły MSRy. Najważniejszymi składnikami sprawozdania finansowego są bilans oraz rachunek zysków i strat. Poza tymi składnikami wszystkie firmy muszą sporządzać „informację dodatkową”, a niektóre również „zestawienie zmian w kapitale własnym” oraz „rachunek przepływów pieniężnych”. Każde sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawiać sytuacje majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki. O tym czy jednostka spełnia te wymagania możemy wyczytać z opinii i raportu biegłego rewidenta.

W opinii z badania sprawozdania finansowego biegły rewident informuje odbiorcę, czy zbadane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz czy nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Jeżeli audytor będzie przekonany, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe spełniają warunki określone w art. 65 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a błędy i nieprawidłowości, których nie usunięto nie są istotne, to wyda opinię bez zastrzeżeń. Gdy pewna część sprawozdania finansowego jednostki nie została sporządzona prawidłowo, jednak nie podważa to prawidłowości i wiarygodności całości sprawozdania finansowego, a tym samym wpływ nieprawidłowości nie jest istotny, wówczas wydawana jest opinia z zastrzeżeniem. Najczęściej zastrzeżenia dotyczą nieprzeprowadzenia wymaganej inwentaryzacji, nieprawidłowej wyceny składników aktywów, czy też nieutworzenia rezerw na znane jednostce rodzaje ryzyka. Zarówno opinia bez zastrzeżeń, jak i z zastrzeżeniami może zawierać dodatkowe uzupełniające objaśnienia, które nie powodują zmiany rodzaju opinii. W objaśnieniach stwierdza się przede wszystkim istnienie znacznej niepewności, której rozstrzygnięcie zależy od przyszłych zdarzeń, wpływających na ogólny obraz sprawozdania finansowego. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe zawiera nieprawidłowości, niezgodności ze stanem faktycznym, które zniekształcają ogólny obraz jednostki, a tym samym mogą wprowadzić osobę czytającą w błąd, wówczas biegły rewident wyraża opinię negatywną. Opinia negatywna oznacza, że sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo. Może się również zdarzyć, że biegły rewident odmówi wyrażenia opinii. Odmowa wydania opinii następuje w sytuacjach , gdy np. jednostka uniemożliwia przeprowadzenie badania, kierownictwo nie udostępnia dokumentów lub istnieją zagrożenia dla kontynuacji działalności. Jednak takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko.

Warto pamiętać także o tym, że jednostki, których sprawozdania podlegają badaniu, mają między innymi obowiązek przesłania opinii z badania do właściwego dla nich urzędu skarbowego. Urzędy skarbowe mogą więc potraktować zastrzeżenia w opinii z badania jako rodzaj wskazówki do szukania podstaw wszczęcia kontroli podatkowej, szczególnie jeśli zastrzeżenia dotyczą kwestii mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

Prawidłowe i rzetelne sprawozdanie finansowe wymaga zatem wszechstronnej wiedzy nie tylko kierownictwa jednostki, ale przede wszystkim służb księgowych, które czuwają nad bezpieczeństwem rachunkowym jak i podatkowym.

Na koniec chcę podkreślić, że zarząd jednostki ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w szczególności za sporządzenie sprawozdania finansowego. Tym samym, chcąc zapewnić jednostce bezpieczeństwo rachunkowo-podatkowe warto powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym całościowe sporządzanie sprawozdań finansowych, wyspecjalizowanym i uznanym podmiotom, a takim bez wątpienia jest Impel Accounting Sp. z o.o., obsługujący kilkadziesiąt różnorodnych jednostek.

Podstawa prawna:
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2013 r.  poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278
Uchwała nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej

                                                               Dariusz Ochalik
Biegły Rewident, nr 10155
Impel Business Solutions