Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Jak rozliczyć podatek VAT z tytułu sprzedaży złomu?

25-06-2013

Od 01.04.2011 r. obowiązek rozliczania podatku VAT z tytułu handlu złomem, co do zasady ciąży na jego nabywcy. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki.

Art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o VAT mówi, że podatnikami tego podatku są również osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające złom. Jeżeli jego dostawy dokonuje podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 2. W takich przypadkach podmiot dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Oznacza to, że nabycie złomu podlega opodatkowaniu tylko wtedy, gdy dokonującym jego dostawy jest czynny podatnik VAT, a złom nie jest traktowany jako towar używany.
Opodatkowaniu nie będzie więc, podlegała dostawa złomu dokonywana przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego, bez względu na to, czy jego odbiorcą jest czynnym podatnik VAT czy też nie.

Podobnie sytuacja wygląda, gdy zbywcą złomu jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
Przepis ten nie działa, gdy dostawa złomu dokonywana jest przez czynnego podatnika VAT na rzecz podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego. W takim przypadku, sprzedaż złomu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT i to nabywca będzie zobowiązany do rozliczenia VAT należnego. Sprzedawca wystawi fakturę, na której zamiast stawki i kwoty podatku umieści adnotację, iż podatek rozlicza nabywca lub oznaczenie „odwrotne obciążenie”.

W związku z taką transakcją nabywca będzie zobowiązany do złożenia za miesiąc, w którym dostawa taka miała miejsce, deklaracji VAT-9M oraz odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego. Należy przy tym pamiętać, że nabywca stanie się podatnikiem VAT tylko w stosunku do tej czynności i nie będzie miał obowiązku rejestrowania się jako podatnik VAT czynny.

Katarzyna Wiszniowska
Lider Zespołu
Impel Business Solutions