Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Komentarz: Nowe umowy na czas określony

12-02-2015

Umowa na czas określony stanowi powszechnie wykorzystywaną formę zatrudniania pracowników. Pracodawcy chętnie zawierają umowy na czas określony, gdyż przepisy prawa przewidują łatwiejszy sposób ich rozwiązania (2 tygodniowy okres wy powiedzenie, brak konieczności uzasadnienia czy konsultacji związkowych). Dzisiejsze regulacje nie wskazują maksymalnej długości poszczególnych umów, a jedynie przewidują mechanizm prze kształcenia trzeciej umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony. W praktyce spotykane są umowy na czas określony zawarte na dziesięć czy piętnaście lat.

Pod koniec 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji kodeksu pracy. Zakłada on m.in. zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony, wprowadzające ograniczenia w zakresie ich zawierania – zarówno ilościowego jak i czasowego. MPiPS proponuje, by okres zatrudnienia na podstawie umów terminowych zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie przekraczał 33 miesięcy, a łączna liczba takich umów nie przekroczyła trzech. Skutkiem przekroczenia każdego z tych limitów, ma być zawarcie umowy na czas nieokreślony. W wyjątkowych sytuacjach możliwe byłoby jednak przekroczenie limitów, bez skutku zawarcia umowy bezterminowej, m.in. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji lub pod warunkiem wskazania obiektywnych przyczyn po stronie pracodawcy (w drugim przypadku wraz z obowiązkiem zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy). Zmiany obejmują ponadto zrównanie okresów wypowiedzenia umów na czas określony, z aktualnie obowiązującymi okresami wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, tzn. okres wypowiedzenia byłby uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy.

Planowane zmiany z pewnością zostaną pozytywnie odebrane przez pracowników – zwiększenie stabilności zatrudnienia, równo uprawnienie pracowników na umowach terminowych i bezterminowych. Wśród pracodawców nowe regulacje wywołają prawdopodobnie mieszane odczucia, gdyż z ich perspektywy utrudnione zostanie korzystanie z tej formy zatrudnienia. Zmiany spowodują także wzrost kosztów związanych z rozwiązaniem umowy terminowej, a znaczna ich część w krótkiej perspektywie (33 miesiące) przekształci się w umowy bezterminowe, ze wszystkimi ich przywilejami.

Podjęcie prac nad wskazanymi zmianami jest efektem wszczęcia przez Komisję Europejską w stosunku do Polski postępowania w sprawie niezgodności przepisów Kodeksu Pracy z wymogami dyrektywy Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony.


Hanna Prusik
Specjalista ds. prawnych
Impel Business Solutions Sp. z o.o.
Aplikant Radcowski w Okręgowej Izbie
Radców Prawnych we Wrocławiu

Publikacja: ''Horyzonty'' - styczeń,luty 2015r.