Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Obowiązki przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej w świetle ustawy o rachunkowości

05-07-2013

W 2011 r. weszły w życie zmiany w ustawie o rachunkowości. Celem nowelizacji było ograniczenie obowiązków przedsiębiorców w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który zawiesza działalność został zwolniony ze wszystkich obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych, które nie są konieczne w celu ustalenia jego zobowiązań wobec państwa lub osób prawnych. Zwolnieniu podlegają obowiązki związane z rachunkowością, takie jak prowadzenie ksiąg, sporządzanie, badanie, publikowanie i składanie w sądzie rejestrowym sprawozdania finansowego oraz sporządzanie i składanie sprawozdania z działalności. Należy jednak zaznaczyć, że zwolnienie to dotyczy tylko pełnego roku obrotowego, dla którego trwał stan zawieszenia (dodany art. 12 ust. 3b i 3c ustawy o rachunkowości). Nie można skorzystać z tego zwolnienia w przypadku, gdy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub występują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze finansowym lub majątkowym. Wyłączeni z tej możliwości są emitenci papierów wartościowych, zamierzający ubiegać się o dopuszczenie lub już ubiegający się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w państwie, które należy do EOG oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczeni do obrotu na tym rynku.

Zaznaczyć należy, że jeżeli powodem nie zamykania ksiąg rachunkowych przez jednostkę jest zawieszenie działalności gospodarczej trwające pełny rok obrotowy, to jednostka ta jest również zwolniona z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji (art.26 ust.5 pkt.3 ustawy).

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz.1447 ze zm.) zostały określone zasady zawieszenia działalności przez przedsiębiorców. Przepisy ww. ustawy określają, jakie operacje gospodarcze są dopuszczalne w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, a ich występowanie wiąże się z określonymi obowiązkami, które wynikają z ustawy o rachunkowości oraz z obowiązkiem rozliczenia i złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym. Zatem, jeżeli wystąpią zdarzenia gospodarcze, a przedsiębiorca jest zobowiązany do ich ujawnienia w księgach oraz w sprawozdaniu finansowym i zeznaniu podatkowym, to zawieszenie działalności nie zwalnia go z tych obowiązków. Naruszałoby to bowiem zasadę bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych, określoną w art. 24 ust. 5 ustawy o rachunkowości.

Opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 102  z 18 maja 2011 r., pod pozycją 585 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, czyli 2 czerwca 2011 r. Jednakże art.2 pkt 1 lit. a i pkt 2, art.3 pkt1 lit. a i pkt 2 , art. 4 , art.6 oraz art.7 weszły w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. Natomiast art.2 pkt 1 lit. b i pkt 3 oraz art.3 pkt 1 lit. b i pkt 3 wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


Beata Wójcik
Główny Księgowy
Impel Business Solutions