Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Różnice kursowe przypadające na VAT wyłączone z przychodów i kosztów podatkowych

08-05-2013

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 marca 2011 r., sygn. Akt II FSK 1840/09 potwierdza wcześniejsze orzecznictwo oraz stanowisko organów podatkowych, że różnice kursowe przypadające na VAT nie są podatkowymi różnicami kursowymi. Orzeczenie jest prawomocne.

Na podstawie przepisów zawartych w art. 12 ust.4 pkt. 9 i 10 oraz art. 16  ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych (PDOP), nie uważa się (co do zasady) za  przychody i koszty należnego podatku od towarów i usług. Podatek ten jest neutralny dla celów podatku dochodowego. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że do kwoty podatku od towarów i usług wykazanej na fakturze nie ma zastosowania  art. 15a ustawy o PDOP, dotyczący podatkowych różnic kursowych. Przepis ten wskazuje, że różnice kursowe ustala się w odniesieniu do kosztu uzyskania przychodu lub do przychodu należnego, zatem odpowiednio do zobowiązania lub należności w kwocie netto. Różnice kursowe powstałe przy przeliczeniu tej części należności (lub zobowiązania), wyrażonego w walucie obcej, która odpowiada kwocie VAT nie mogą być zaliczone do przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Niezależnie zatem, jaką metodę wybiera podatnik do rozliczania różnic kursowych zawsze będzie występowała różnica pomiędzy rozliczeniem rachunkowym, a podatkowym różnic kursowych w części , która przypada na VAT.

Często wątpliwości powstają w odniesieniu do różnic kursowych od własnych środków pieniężnych. W przypadku, gdy podatnik reguluje zobowiązanie na rzecz kontrahenta z rachunku walutowego powstaje pytanie czy różnice kursowe od środków pieniężnych, dotyczące tej części zobowiązania, która odpowiada regulowanemu VAT, można ująć w rachunku podatkowym. Zgodnie z art.15a ust.2 pkt.3 i ust.3 ustawy o  PDOP różnice kursowe od własnych środków pieniężnych są różnicą między wartością  wpływu dla nabycia i otrzymania, a wartością ustaloną na moment wypływu waluty w momencie jej sprzedaży lub zapłaty zobowiązania. Są to różnice, które powstają niezależnie od różnic powstających na rozrachunkach, odnoszących się do kosztów i przychodów. Przy ich ustalaniu nie ma znaczenia, za co podatnik płaci. Znaczenie ma natomiast moment wypływu waluty z rachunku walutowego. Z tego powodu różnice kursowe od własnych środków pieniężnych powstaną również od tej części, która odpowiada podatkowi VAT regulowanego zobowiązania i  wpływają na wysokość przychodów i kosztów podatkowych, a co za tym idzie  mogą być uwzględnione w rachunku podatkowym. Potwierdzenie takiego stanowiska można znaleźć w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 kwietnia 2011 r., nr ILPB3/423-11/10/11-S-1/DS.

 

Beata Wójcik

Główny Księgowy

Impel Business Solutions