Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Systemowe zarządzanie HR i dostarczanie informacji zarządczych dla jednostek ochrony zdrowia

20-10-2014

Kadra medyczna, czyli nie tylko pracownicy
Podstawowym zadaniem każdej jednostki ochrony zdrowia jest świadczenie usług medycznych dla pacjentów. Realizacja tego zadania nie jest możliwa bez odpowiedniej kadry, posiadającej właściwe kompetencje. Co ważne, mówiąc o personelu jednostki ochrony zdrowia nie odnosimy się, jak to miało miejsce w przeszłości, jedynie do osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale odwołujemy się do wszystkich osób realizujących zadania danego szpitala. Analiza obszaru kadrowego podmiotów leczniczych staje się coraz bardziej skomplikowana ze względu na dużą różnorodność form współpracy personelu medycznego, które obejmują tradycyjne umowy o pracę, różnego rodzaju umowy cywilnoprawne, podwykonawstwo w ramach dostawców zewnętrznych czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Nowe realia – nowe wyzwania
Ta różnorodność modelów kooperacji mocno komplikuje skuteczne zarządzanie jednostką ochrony zdrowia. Aby podejmować trafne decyzje menedżerowie tego typu podmiotów muszą mieć zapewniony dostęp do danych pracowników i osób współpracujących, dotyczących nie tylko kosztów pracy, ale również np. informacji o posiadanych kwalifikacjach, kursach czy specjalizacjach. Uzyskanie pełnego obrazu obszaru HR danej organizacji będzie możliwe jedynie dzięki konsolidacji danych dotyczących całego personelu bez względu na jego formę współpracy ze szpitalem. Optymalnym rozwiązaniem jest przechowywanie wszystkich danych dotyczących obsady jednostki medycznej w spójnym systemie informatycznym, zapewniającym szybki i wygodny dostęp do skonsolidowanych danych. Takie rozwiązanie umożliwia nie tylko realizację zadań wynikających z zatrudnienia pracowników na podstawie kodeksu pracy, ale również obsługę osób współpracujących - realizujących zadania na podstawie kontraktów medycznych. Zintegrowany system informatyczny daje możliwość raportowania z jednego miejsca informacji dotyczących zarówno pracowników oraz osób współpracujących, co znacznie ogranicza czas pozyskiwania danych z różnych systemów lub z dokumentów przechowywanych w formie papierowej.

Czym jest systemowe zarządzanie HR?
Wdrożenie narzędzia wspierającego systemowe zarządzanie obszarem HR ma na celu nie tylko prawidłowe realizowanie podstawowych funkcji HR, takich jak generowanie umów o pracę czy naliczanie wynagrodzeń. Dodatkowe funkcjonalności systemu dają możliwość wsparcia działań związanych z zatrudnianiem pracowników począwszy od procesu rekrutacji, poprzez zarządzanie czasem pracy pracowników czy wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia (np. wnioski o zatrudnienie pracownika, o zmianę warunków zatrudnienia czy wnioski urlopowych). Możliwe jest również częściowe odciążenie służb HR od bieżących działań, poprzez udostępnienie pracownikom portalu, za pośrednictwem którego pracownik będzie mógł przekazać informację o zmianie danych, złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia czy zobaczyć swój „pasek płacowy”.

HR i informacja zarządcza – małżeństwo doskonałe?
Jednak najważniejszym zadaniem systemu informatycznego w obszarze HR jest dostarczanie aktualnej i rzetelnej informacji zarządczej, dopasowanej do indywidualnych potrzeb każdego poziomu decyzyjnego w jednostce. Dobra jakościowo informacja umożliwi skuteczne zarządzanie personelem oraz ułatwi kreowanie efektywnej polityki personalnej. Raporty zarządcze w obszarze personalnym mogą obejmować zarówno podstawowe informacje takie jak aktualny stan zatrudnienia czy absencje pracowników, które służą do zapewnienia bieżącej obsady oraz te bardziej złożone, wspierające menadżerów w podejmowaniu strategicznych decyzji w obszarze personalnym, które mogą dotyczyć zmian w strukturze zatrudnienia czy stworzeniu nowego podejścia do kosztów pracy.

Wdrożenie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie personelem nie gwarantuje niestety sukcesu. Nie każdy system spełni pokładane w nim nadzieje. Kluczowym momentem, który zaważy o tym czy „małżeństwo” zawarte między HR-em, a systemem informatycznym będzie udane, jest etap wdrożenia. To właśnie w fazie implementacji określane są bardzo precyzyjnie indywidualne potrzeby informacyjne każdej jednostki ochrony zdrowia. Prawidłowe zdefiniowanie oczekiwań, odpowiednie zbudowanie raportów zarządczych oraz określenie poziomów ich dostępności zaważą na sukcesie całego przedsięwzięcia.

Anna Makuszyńska
Dyrektor ds. innowacji i ryzyka
Impel Business Solutions Sp. z o.o.

Publikacja: ''Rynek Zdrowia'' - 10.2014r.