Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Utrata wartości aktywów w czasach spadku koniunktury

30-04-2013

Lata 2008 – 2010 były okresem gwałtownych zmian na rynkach finansowych, które w konsekwencji doprowadziły do kryzysu kredytowego i globalnego spowolnienia gospodarczego. Podłoże i skutki kryzysu w skali makro były przedmiotem licznych analiz i komentarzy. Niemniej ciekawa jest analiza wpływu powyższych zjawisk na podmioty gospodarcze i ich sytuację finansową prezentowaną w sprawozdaniu finansowym.

Analiza spółek giełdowych i ich danych finansowych w okresie 2008-2009, takich jak kapitalizacja, wartość księgowa, wartość odpisów aktualizujących, prowadzi do ciekawych wniosków. Pokazuje ona, że w przypadku części spółek, spadek wyceny rynkowej (wyrażonej poprzez cenę akcji oraz kapitalizację) jest szybszy niż spadek wyceny księgowej (wyrażonej w postaci wartości aktywów netto w sprawozdaniu finansowym). A to z kolei pozwala przypuszczać, że w czasach spadku koniunktury rynek, w cenie akcji dyskontuje utratę wartości podmiotu, zanim zostanie ona odzwierciedlona w sprawozdaniu finansowym w postaci odpisu aktualizującego wartość firmy bądź innych aktywów (know-how, znak towarowy, kontrakty, aktywa produkcyjne). A tym samym dochodzimy do wniosku, że prezentowana przez spółkę w sprawozdaniu finansowym wartość aktywów jest zawyżona.

Wiarygodna wycena utraty wartości aktywów - dlaczego to takie ważne?

Należy zwrócić uwagę na fakt, że przeszacowanie wartości majątku poprzez wykazanie w sprawozdaniu finansowym utraty jego wartości (o ile tylko istnieją tego dowody) nie jest alternatywą, lecz obowiązkiem Zarządu jednostki. Spółka ma obowiązek obniżyć wartość składnika aktywów w sprawozdaniu finansowym, jeżeli utratę jego wartości potwierdza, zarówno jego wartość zbywcza (czyli możliwa do uzyskania cena sprzedaży), jak i wartość użytkowa (wartość przyszłych korzyści ekonomicznych generowanych przez majątek).   

Lecz poza przepisami mówiącymi o odpowiedzialności Zarządu za rzetelność sprawozdania finansowego, łatwo znaleźć inne argumenty przemawiające za rzetelną wyceną składników majątku. Są nimi: zwiększenie wiarygodności przekazywanych inwestorom informacji i budowanie zaufania inwestorów oraz instytucji finansowych, a przez to łatwiejszy dostęp do kapitału w długiej perspektywie. Kolejnym jest ograniczenie ryzyka postawienia kredytu w stan wymagalności, w przypadku znacznego przekroczenia kowenantów bankowych, wskutek rozpoznania dużej utraty wartości aktywów nie komunikowanej wcześniej bankowi. Nie bez znaczenia jest również możliwość zweryfikowania, dzięki dokonanym testom utraty wartości, trafności dotychczasowej strategii w zakresie inwestycji. Z drugiej strony, minusem wczesnego ujawniania utraty wartości aktywów w sprawozdaniach finansowych, jest właśnie wcześniejsze ujawnienie pogorszenia kowenantów bankowych, skutkujące zwiększeniem ryzyka dalszego finansowania i podwyższeniem jego kosztu.

Dochodzimy więc do wniosku, że przeprowadzanie wiarygodnych testów utraty wartości oraz rzetelna wycena składników majątku są ważne, zwłaszcza w okresach spowolnienia gospodarczego.

Dariusz Komorowski
Dyrektor Centrum Księgowego
Impel Business Solutions