Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Zasady prezentacji w bilansie należności z tytułu leasingu finansowego i ustalanie wartości netto inwestycji

24-05-2013

Zasady ewidencji i prezentacji obowiązujących leasingobiorców i leasingodawców zawarte są w MSR 17 „Leasing”. Zgodnie z paragrafem 36 tego standardu aktywa oddane w leasing finansowy powinny być prezentowane w bilansie jako należności w kwocie, która jest równa inwestycji leasingowej netto.

Inwestycja leasingowa netto jest to inwestycja leasingowa brutto zdyskontowana o stopę procentową leasingu ( par. 4 ). Inwestycja leasingowa brutto jest sumą minimalnych, należnych leasingodawcy opłat leasingowych  wynikających z umowy leasingu oraz ewentualnej niegwarantowanej wartości końcowej przypisanej leasingodawcy. Stąd inwestycja leasingowa netto jest to inwestycja leasingowa brutto pomniejszona o niezrealizowane przychody finansowe.

Pierwszym krokiem dla ustalenia wartości netto inwestycji leasingowej jest ustalenie jej wartości brutto. Następnie ustala się wartość niezrealizowanych przychodów finansowych o którą pomniejszana jest wartość brutto. Wartość brutto ustalamy odejmując od wartości na początek okresu wartość rat leasingowych zrealizowanych do końca danego okresu. Następnie od wartości brutto  odejmujemy niezrealizowane przychody finansowe, które stanowią różnicę pomiędzy wielkością przychodów finansowych za cały okres trwania umowy , a kwotą przychodów finansowych faktycznie zrealizowanych do końca danego okresu. Reasumując opłaty leasingowe dotyczące danego okresu obrotowego ( za wyjątkiem kosztów usług) zmniejszają inwestycje leasingową brutto, obniżając należność główną oraz kwotę niezrealizowanych przychodów finansowych.

Należne opłaty leasingowe, w leasingu finansowym, leasingodawca traktuje jako spłaty należności głównej oraz przychody finansowe, które stanowią zwrot zainwestowanych środków i są wynagrodzeniem za usługę. Wynika to z charakteru leasingu finansowego, w którym następuje zasadniczo przekazanie przez leasingodawcę  całego ryzyka i pożytków związanych z tytułem prawnym. Przychody finansowe ujmowane są w sposób, który odzwierciedla stałą okresową stopę zwrotu na tej inwestycji leasingowej. Przyporządkowanie przychodów finansowych przez okres leasingu powinno nastąpić w sposób racjonalny i systematyczny.

Beata Wójcik
Główny Księgowy
Impel Business Solutions