Aktualności sprawdź najnowsze informacje i dowiedz się co u nas słychać

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Zwolnienia i wyłączenia z konsolidacji

15-07-2013

Sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej obejmującego dane jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych wszystkich szczebli ciąży na jednostce dominującej.

Zgodnie z polskimi standardami rachunkowości grupę kapitałową tworzy jednostka dominująca oraz jednostki podporządkowane. W celu określenia metody konsolidacji konieczne jest stwierdzenie wystąpienia faktu sprawowania kontroli. Definicja i zasady te są tożsame z rozwiązaniami przyjętymi w międzynarodowych standardach rachunkowości (MSR 27 par. 4). Kontrolę należy rozumieć, jako zdolność jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności (art. 3 ust. 1 pkt. 34 Ustawy o Rachunkowości).

Definicja kontroli nie określa, z czego ma wynikać zdolność do wyznaczania kierunków polityki finansowej i operacyjnej. Dopiero łącząc tę definicje z definicją jednostki dominującej okazuje się, że sprawowanie kontroli należy wiązać z posiadaniem udziałów kapitałowych, zaliczanych do kapitału podstawowego jednostki zależnej oraz wskazanymi w tejże definicji uprawnieniami.

Zgodnie z art. 57 ustawy rachunkowości konsolidacją nie obejmuje się jednostki zależnej w dwóch przypadkach:

1) udziały tej jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie,
2) występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto, lub które wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką.

Weryfikacja faktu sprawowania kontroli nad jednostką powiązaną wymaga od jednostki posiadającej udziały (akcje) szczegółowej analizy wszelkich okoliczności mających choćby potencjalny wpływ na wzajemną relację podmiotów.[1] Ze względu na znaczenie i wartość informacyjną skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w razie wątpliwości, należy opowiedzieć się za uznaniem faktu sprawowania kontroli.

W myśl art. 58 ustawy o rachunkowości jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, gdy zostają spełnione dwa z trzech warunków:

1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób;
2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7500 000 euro;
3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15 000 000 euro.

Należy pamiętać, że jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli wszystkie spółki zależne od niej przeznaczone są do sprzedaży lub spełniają warunek nieistotności.

Marzena Karpińska
Starszy księgowy
Impel Business Solutions

 

[1] Analiza aktów notarialnych poszczególnych spółek np.
- wyrażanie zgody na udzielanie i zaciąganie przez spółkę pożyczek i kredytów,
- wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
- i wiele innych.