Księgowość Na bieżąco doradzamy, zarządzamy i realizujemy funkcje księgowe bazując na nowoczesnym oprogramowaniu, aktywnie śledzimy zmiany w przepisach podatkowych i nadzorujemy obieg dokumentów.

Analizy finansowe

Solidna analiza działalności finansowej, operacyjnej i inwestycyjnej firmy wymaga wsparcia w procesach controllingowych. Doświadczenie ekspertów IBS jest gwarantem solidnego przygotowania dodatkowych, analitycznych raportów i prognoz gospodarczych wspierających codzienne decyzje kadry zarządczej.

Chcesz poznać kondycję finansową swojej firmy? Pozwól nam działać.

Na podstawie indywidualnych ustaleń przygotujemy zestaw wskaźników takich jak płynność, zadłużenie, obrotowość i rentowność wraz z ich dogłębną interpretacją. Przygotowane przez specjalistów z IBS dane, niezbędne są nie tylko do podejmowania decyzji strategicznych, prawidłowego zarządzania i kontroli, ale mogą być również wykorzystane we współpracy z kontrahentami i inwestorami. Pomożemy Ci zrozumieć aktualną sytuację firmy i wskażemy kierunki rozwoju. Nasze analizy opatrzone są komentarzami i rekomendacjami, które ułatwią podejmowanie szybkich decyzji i rewizję przyjmowanych założeń.

Outsourcing funkcji Dyrektora Finansowego.

Wprowadzenie efektywnego zarządzania finansami pozwala m.in. na: poprawę w zakresie zarządzania płynnością gotówkową, minimalizację ryzyka utraty należności handlowych, wzrost prawdopodobieństwa pozyskania nowych źródeł finansowania, poprawę sytuacji finansowej podmiotu poprzez przeprowadzanie cyklicznych analiz kosztów, rentowności produktów, usług i klientów, a także analizę finansowych aspektów umów handlowych przed ich podpisaniem.

W ramach usługi outsourcingu funkcji Dyrektora Finansowego proponujemy:

 • świadczenie stałych usług doradczych wspierających proces zarządzania finansami będących usługami dodatkowymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub
 • przeprowadzenie jednorazowych projektów doradczych mających na celu doskonalenie procesów zarządzania.

Usługi wsparcia procesów zarządzania finansami

Usługa polega na świadczeniu na rzecz przedsiębiorstw cyklicznych, comiesięcznych usług zgodnie z katalogiem czynności ustalonym wcześniej z Klientem na podstawie przeprowadzonego audytu. Ich celem jest zapewnienie informacji, jakich zwykle dostarcza Dyrektor Finansowy. Rozpoczęcie świadczenia usługi poprzedzone jest procesem wdrożeniowym w przedsiębiorstwie Klienta.

Proponowany zakres usług cyklicznych (comiesięcznych):

a) przygotowywanie i prezentacja  zarządczych raportów finansowych (controlling):

W ramach usługi opracowany zostanie system comiesięcznej prezentacji zarządczej wyników w układzie wielostopniowego rachunku kosztów (przychody, koszty zmienne, marża po kosztach zmiennych. koszty stałe różnych kategorii oraz marża globalna) oraz analizy wskaźników efektywności (rentowność na kapitale, wskaźniki zarządzania majątkiem obrotowym, wskaźniki płynności). W przyszłości system może zostać wzbogacony o porównanie wartości planowanych z faktycznie wykonanymi. Może służyć także jako baza do budowy systemów motywacyjnych dla poszczególnych pracowników. 

Proponujemy następujący zakres usługi:

 • porównanie planu i rzeczywistego wykonania poziomu przychodów, marż po kosztach zmiennych i różnych kategoriach kosztów stałych oraz marż w układzie wielostopniowego rachunku marż
 • prezentowanie kosztów stałych w podziale na poszczególne obszary odpowiedzialności (MPK, centra zysku)
 • analizę wskaźnikową w zakresie efektywności gospodarowania majątkiem obrotowym oraz płynności
 • opracowanie struktury analitycznej (MPK, centra zysku) przedsiębiorstw oraz założeń do planu kont
 • opracowanie instrukcji dekretowania dokumentów kosztowych na poszczególne jednostki odpowiedzialności (MPK, centra zysku)
 • opracowanie narzędzi informatycznych do prezentacji wyników controllingowych (wieloszczeblowy rachunek kosztów)

b) opracowywanie kroczących prognoz przepływów gotówkowych

 • analiza dotychczasowych mechanizmów zarządzania gotówką
 • analiza wzorców płatniczych klientów
 • analiza stałych obciążeń gotówkowych
 • przygotowanie narzędzi informatycznych do prognozowania przepływów gotówkowych

W ramach w/w zakresu  opracowujemy  system wraz z narzędziem informatycznym automatyzujący proces planowania wpływów i wydatków gotówkowych w horyzoncie czterotygodniowym na bazie informacji o wystawionych fakturach sprzedaży, typowych wzorcach płatności klientów, stałych obciążeniach gotówkowych (podatki, wynagrodzenia, media) oraz otrzymanych fakturach za dostawy i usługi.

c) uczestnictwo w comiesięcznej naradzie kierownictwa z głosem doradczym.

W zakresie usług cyklicznych współpraca z Klientem odbywa się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, telefon). Konsultant pracuje w siedzibie klienta ustaloną liczbę dni roboczych w miesiącu, podczas którego m.in. dokonuje prezentacji wyników oraz uczestniczy w spotkaniu kierownictwa