Accounting News
Zobacz pozostałe wpisy

Badanie sprawozdania finansowego spółki przekształcanej

01-03-2015

Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330, z późn. zm.) zawiera odrębne regulacje dotyczące badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR. W myśl art. 64 ust. 3 ww. ustawy badaniu podlegają m. in. roczne sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR. Jak wynika z tej regulacji dotyczy ono rocznych sprawozdań finansowych.

W rachunkowości przyjmuje się, że roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres roku obrotowego. Za rok obrotowy uznaje się – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości – rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę.

Oznacza to, że sprawozdanie sporządzone zgodnie z MSR przez spółkę z o.o. na dzień poprzedzający przekształcenie w spółkę osobową nie jest rocznym sprawozdaniem finansowym. A zatem sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSR przez spółkę z o.o. na dzień poprzedzający przekształcenie, nie podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta.

O szczegółach zmian mogących mieć wpływ na księgi i sprawozdania spółek prowadzonych przez IBS będziemy informować w kolejnych numerach BPO News.