Biznes
a koronawirus
sprawdź najnowsze zmiany przepisów

Biznes a koronawirus

Zobacz pozostałe wpisy

Dofinansowanie do zatrudnienia – pomoc z FGŚP wg zapisów tarczy antykryzysowej

02-04-2020
Sytuacja, w której znaleźliśmy się w czasie ostatnich tygodni spowodowana zagrożeniem koronawirusem dla wielu pracodawców i pracowników stała się sytuacją nadzwyczajną, taką, która budzi lęk, niepokój, obawy o przyszłość oraz brak wiedzy jak długo będzie trwała.
Jak pakiet antykryzysowy wspiera pracodawców w okresie przestoju ekonomicznego i z jakich świadczeń pracownik i pracodawca będą mogli skorzystać wg projektu ustawy? 
 
Aby zmniejszyć choć w jakimś stopniu skutki przestoju ekonomicznego, przygotowano pakiety pomocowe dla przedsiębiorców.
 
Mająca przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa rządowa ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona 31.03.3020 r. weszła w życie 1 kwietnia 2020 r.

Ustawa z dniem 31 marca została opublikowana w Dzienniku Ustaw pozycja 568.
 
 

Jednym z obszarów pomocy przedsiębiorcom jest  pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), która przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez niego "przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu", w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 • nie mniej niż o 15 proc. - liczony jako "stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19".
 • lub nie mniej niż o 25 proc. - obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Przestojem ekonomicznym albo obniżonym czasem pracy mogą być objęci:

 • pracownicy, czyli osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będą¬cego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnemu i rentowemu, z wyjąt¬kiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
Pracodawca w wyniku kłopotów finansowych, spowodowanych wprowadzeniem obostrzeń związanych z koronawirusem może:
 • objąć pracownika przestojem ekonomicznym i obniżyć pracownikowi wynagrodzenie 
 • obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy. 
Warunkiem skorzystania ze świadczeń przyznawanych na rzecz ochrony miejsc pracy jest również spełnienie kryterium o niezaleganiu zobowiązań podatkowych, składek na ZUS, FGŚP i FP - do końca trzeciego kwartału 2019r.  
 
Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym, wprowadzonym na skutek koronawirusa, pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 
Wynagrodzenie, dofinansowywane jest ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dodatkowo pracodawca otrzyma dofinansowanie do składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. 
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.
 
Pracodawca może również obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
Wynagrodzenie, dofinansowywane jest ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. Podobnie jak przy pracowniku objętym przestojem ekonomicznym dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. 
Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
 
Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie z FGŚP, nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom, w stosunku do których korzysta z dofinansowania z przyczyn niedoty-czących pracownika w okresie dofinansowania oraz w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach dofinansowania – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy.
 
Wnioski mogą być składane elektronicznie.
Wnioski są składane do Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.
 
W porozumieniu strony powinny określić co najmniej:
 •  grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
 •  obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników,
 •  okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

 

Przykład 1:    
Pracodawca skrócił czas pracy pra¬cownika o 20% i o tyle samo zmniejszył jego wynagrodzenie. Zamiast 5 000 zł pracownik zarabia teraz 4 000 zł. Łączny koszt zatrud¬nienia takiego pracownika (ze składkami na ubezpieczenie społeczne) wynosił dla firmy przed zmianą 6 000 zł, a po zmianie nieco ponad 4800 zł. Do obniżonego wynagrodzenia pracodawca może dostać dofinansowanie w wysokości 2 000 zł oraz składki na ubezpieczenie, które powinien zapłacić (ok. 400 zł). Oznacza to, że łącznie za takiego pracownika otrzyma on ok. 2400 zł, a sam zapłaci także ok. 2400 zł (łączny koszt to wspomniane 4800 zł). Taka sytuacja oznacza, że łączny koszt zatrudnienia takiego pracownika maleje dla firmy o ok. 60 proc. – z kwoty 6 000 zł mie¬sięcznie do 2400 zł.

 

Przykład 2:
Pracodawca objął pracownika przestojem ekonomicznym. Pracownik zarabiał 5 000 zł, a łączny koszt zatrudnienia takiego pracownika (ze składkami na ubez¬pieczenie społeczne) wynosił dla firmy 6 000 zł. W momencie objęcia pracownika przestojem firma może obniżyć jego wynagrodzenie do wynagrodzenia minimalnego, tj. 2600 zł. W takiej sytuacji otrzyma dofinansowanie z FGŚP w wysokości 1300 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od niej za pracownika (ok. 250 zł). Sama zapłaci 1300 zł i należne składki. W takiej sytuacji koszt zatrudnienia takiego pracownika maleje dla firmy z 6 000 zł mie-sięcznie do ok. 1550 zł, tj. o ok. 75 proc.

 

Uelastycznienie czasu pracy
 
Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł:
 • skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo gdy nie ma związków z przedstawicielami pracowników - będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.
 • wprowadzić system równoważnego czasu pracy, w którym możliwe jest wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin (bez konieczności spełniania dodatkowych kryteriów związa¬nych z rodzajem. Wprowadzenie tego roz¬wiązania wymagać będzie jednak zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników wyło¬nionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy
 
Chcesz zadać pytanie lub skontaktować się z naszym ekspertem - napisz do nas:
 
 
opracowanie: Jolanta Durasiewicz, dyrektor cUP ds. procesów wyspecjalizowanych 
 

źródła tekstu:
- Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw[1])
- Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców Polski Fundusz Rozwoju (PFR