Biznes
a koronawirus
sprawdź najnowsze zmiany przepisów

Biznes a koronawirus

Zobacz pozostałe wpisy

O 25% większa kwota wolna od potrąceń

02-06-2020
Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.
Tak stanowią przepisy Tarczy Antykryzysowej 3.0, które obowiązują od 16 maja 2020 r.
 
Kwoty wolne od potrąceń to kwoty określone w art. 871 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
 
Przez członka rodziny należy rozumieć:
  • małżonka lub rodzica wspólnego dziecka 
  • dziecko w wieku do 25 roku życia
  • dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 oraz z 2019 r. poz. 1818).
 
Przez dziecko rozumie się:
  • dziecko własne pracownika
  • dziecko współmałżonka oraz 
  • dziecko rodzica wspólnego dziecka.
 
Członkiem rodziny nie jest:
  • dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego 
  • pełnoletnie dziecko posiadające własne dziecko
  • dziecko pozostające w związku małżeńskim.
 
Problematyczne pozostaje dla pracodawcy uzyskanie informacji od pracownika o jego uprawnieniach do zastosowania wyższej kwoty wolnej od potraceń. By odbyło się to z poszanowaniem interesu pracownika i przepisów RODO wskazane jest powiadomienie pracowników o takiej możliwości i udostępnienie im wzoru oświadczenia. 
 
 
Chętnie odpowiemy na każde pytanie związane z artykułem lub obsługą kadrowo-płacową - napisz do nas: bpo@impel.pl