Biznes
a koronawirus
sprawdź najnowsze zmiany przepisów

Biznes a koronawirus

Zobacz pozostałe wpisy

Rozwiązania w zakresie możliwości uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń, wynikające z ustawy Tarcza Antykryzysowa z 31.03

21-04-2020
Podsumowujemy dostępne możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 1.0. Tym razem zebraliśmy informacje o wsparciu z Funduszu Pracy oraz z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Poniższa tabela zawiera porównanie możliwości otrzymania wsparcia ze wskazaniem przesłanek do otrzymania pomocy i zasad jej otrzymania.
Więcej szczegółowych informacji w samej ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Uwaga: Tarcza 2.0. może doszczegółowić postanowienia Tarczy 1.0, więc zachęcamy do bieżącej lektury i analizy kolejnej wersji tarczy antykryzysowej.
 
dofinansowanie od Starosty 
(art.15zzb Ustawy "Tarcza 1.0.")
dofinansowanie z FGŚP 
(art.15g  ustawy "Tarcza 1.0.")
opis
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników/ innych zatrudnionych wskazanych w ustawie oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników/ innych zatrudnionych wskazanych w ustawie w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne
wysokość dofinansowania

przy spadku obrotów o co najmniej 30% może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika;

przy spadku obrotów o co najmniej 50% może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika;

przy spadku obrotów o co najmniej 80% może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 1 300,00 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 233,09 zł (wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy: od 0,67% do 3,33%, podana wysokość składki dotyczy poziomu 1,67%, a więc wysokość przyznanej składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia może być różna), w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota na pracownika wyniesie 2 079,43 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 372,84 zł (wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy: od 0,67% do 3,33%), a więc wysokość przyznanej składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia może być różna). Wysokość pomocy może ulec zmianie, gdyż wyliczana jest na dzień złożenia wniosku. Państwo dopłaca przy obniżonym wymiarze czasu pracy, połowę do wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Wysokość będzie zmieniała się kwartalnie w zależności od obowiązującego powyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ponadto przy obliczaniu wysokości pomocy uwzględniany jest wymiar czasu pracy.
których pracowników/
innych zatrudnionych dotyczy
osoby będące z pracodawcą w stosunku pracy (umowy o pracę) oraz m.in. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia pod warunkiem podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu osoby będące z pracodawcą w stosuku pracy (umowy o pracę) oraz m.in. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia pod warunkiem podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu
warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca

1. Co najmniej rok prowadzenia działalności poprzedzający miesiąc, w którym wykazuje spadek obrotów.

2Spadek obrotów gospodarczych czyli zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

3. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

4. Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

1. Przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 2 miesiące żeby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

2Skala spadku obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym: nie mniej niż o 15% z dwóch kolejnych m-cy 2020 do analogicznych m-cy 2019 albo nie mniej niż o 25 % w dowolnie wskazanym m-cu po 01.01.20202 do m-ca poprzedzającego.

3. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z FGŚP wyłacznie w przypadku, jeśli nie otrzymał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

4Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje).

5Wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

kto może skorzystać?
mikro, mały i średni przedsiębiorca

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą

- wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

jakie dokumenty trzeba przygotować?
wniosek, wykaz pracowników/ innych zatrudnionych wskazanych w ustawie uprawnionych do świadczeń wg określonego wzoru, kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy) wniosek, kopia porozumienia z pracownikami, wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wg określonego wzoru, kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy)
gdzie składa się wniosek?
Powiatowy Urząd Pracy
Wniosek będzie można złożyć do PUP w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą portalu praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby pracodawcy

Wniosek będzie można złożyć do WUP w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą portalu praca.gov.pl

co można otrzymać?
Dofinansowanie będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. (Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ww. okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.). Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową.  3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne
wniosek elektroniczny
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-DKWP#/inneSprawy/wyborUrzedu https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=VIA-WOMP#/inneSprawy/wyborUrzedu
więcej informacji
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow

 

dane zebrała i opracowała: Iwona Trzybulska