Czytelnia Artykuły naszych ekspertów

Czytelnia

Zobacz pozostałe wpisy

Ulga innowacyjna w podatku PIT i CIT

10-08-2018

Innowacyjność w przedsiębiorstwie może się opłacać. Po ostatnich nowelizacjach, podatnicy podatku PIT i CIT prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą na atrakcyjniejszych warunkach skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej (tzw. ulgi B+R).
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują bowiem w tym zakresie znowelizowane przepisy, które m.in. wprowadziły nowe kategorie kosztów kwalifikowanych oraz podniosły maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu.

Ulga B+R obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2016 r. zastępując dotychczasową ulgę technologiczną. W swej istocie ulga ta polega na możliwości dokonania dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową od podstawy opodatkowania, pomimo że wydatki te już uprzednio obniżyły tą podstawę jako koszty uzyskania przychodów.

Od stycznia 2018 r. w zakresie ulgi B+R wprowadzono kolejne zmiany, mające na celu zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w działalność B+R oraz wykazywania nakładów ponoszonych na innowacje. Poniżej najważniejsze z nich:

 • podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku do 100%, a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego do 150%,
 • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o należności z tytułu umów o dzieło oraz umów zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane z tytułu tych należności (w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło),
 • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o koszty nabycia sprzętu specjalistycznego w prowadzonej działalności B+R,
  w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych, które nie są środkami trwałymi,
 • doprecyzowanie, iż kosztem kwalifikowanym są jedynie ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową,
 • wycofanie ograniczenia w zakresie zaliczania do kosztów kwalifikowanych związanych z uzyskaniem tzw. ochrony patentowej jedynie przez „dużych” przedsiębiorców”,
 • wprowadzenie możliwości zakwalifikowania do kosztów kwalifikowanych odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych w odpowiedniej proporcji,
 • zachowanie prawa do ulgi B+R przez podatników prowadzących działalność na terenie SSE, jednak w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie tej strefy,
 • wprowadzenie nowych kategorii kosztów kwalifikowanych dla podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali oraz koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych nabytych od jednostek innych niż jednostki naukowy), których wysokość nie może przekroczyć 10% przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych podatnika osiągniętych w roku podatkowym.

Ponadto, niezmiennie za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

W praktyce podatkowej wątpliwości wśród podatników skupiają się jednak nierzadko wokół wyjaśnień, jakie prace faktycznie będą oni mogli zakwalifikować jako prowadzoną działalność badawczo-rozwojową. Publikowane na stronie Ministerstwa Finansów interpretacje podatkowe po części dają wskazówki czym charakteryzuje się działalność B+R w zależności od sektora, w którym funkcjonuje podatnik.

Przykładowo, w sektorze technologii informatycznych za działalność B+R można uznać:

 • projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach,
 • opracowywanie metod usprawniania komunikacji między istniejącymi systemami, przez budowę innowacyjnych silników przeszukiwania baz danych w oparciu o zestawy wielu złożonych parametrów,
 • kreowanie usprawnień w dziedzinie komunikacji człowiek-maszyna, dzięki stworzeniu optymalnych interfejsów takiej komunikacji,
 • projektowanie oraz tworzenie zupełnie nowego oprogramowania wspierającego zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach, które będzie mogło być wykorzystywane do własnego użytku oraz do wykorzystania komercyjnego.

Z uwagi jednak na okoliczność, iż interpretacje podatkowe wydawane są w indywidualnych sprawach, każdy rodzaj prowadzonej działalności powinien być przez podatnika precyzyjne przeanalizowany pod kątem posiadania znamion prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Niewątpliwie, pod względem innowacyjności, Polska jeszcze ustępuje zarówno jej liderom, tj. np. Danii czy Niemcom, jak i najbliższym sąsiadom zaliczanym do grupy tzw. nowych państw członkowskich – Słowacji, Węgrom, Czechom czy Estonii. W celu stworzenia warunków sprzyjających innowacyjności wśród polskich przedsiębiorców, regulacje podatkowe w zakresie ulgi B+R są wciąż dostosowywane tak, by stworzyć jak najbardziej dogodne warunki dla skorzystania z tego narzędzia przez jak największą ilość podatników. Czy ten cel uda się osiągnąć, okaże się już w kolejnym roku.

Przykład:

Spółka A, nieposiadająca statusu centrum badawczo-rozwojowego, w 2018 r. planuje przeprowadzać czynności noszące znamiona działalności badawczo-rozwojowej w zakresie opracowywania usprawnień w dziedzinie komunikacji człowiek-maszyna, dzięki stworzeniu właściwych interfejsów. Spółka będzie przede wszystkim zmuszona ponieść następujące wydatki, zaliczane przez nią do kosztów uzyskania przychodów:

 • 350 tys. zł – wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę należne personelowi realizującemu działalność badawczo-rozwojową oraz składki w części finansowanej przez płatnika od tego wynagrodzenia,
 • 200 tys. zł – wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia należne personelowi realizującemu usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz składki w części finansowanej przez płatnika od tego wynagrodzenia,
 • 100 tys. zł – koszty związane z nabyciem materiałów i surowców,
 • 120 tys. zł – nabycie specjalistycznego sprzętu.

Spółka A będzie uprawniona odliczyć od podstawy opodatkowania 770 tys. zł.

 

autor: Magdalena Chodorek, Konsultant podatkowy

Możesz skontaktować się z autorem: m.chodorek@impel.pl