Księgowość Na bieżąco doradzamy, zarządzamy i realizujemy funkcje księgowe bazując na nowoczesnym oprogramowaniu, aktywnie śledzimy zmiany w przepisach podatkowych i nadzorujemy obieg dokumentów.

Specjalistyczne usługi rachunkowe

Przygotowywanie części finansowych prospektu emisyjnego (IPO)

Prospekt emisyjny jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego przeprowadzana jest oferta publiczna i zarazem głównym źródłem informacji dla inwestorów o kondycji firmy.

Impel Business Solutions Sp. z o.o. sporządzając część finansową prospektu emisyjnego zapewnia rzetelność, kompletność i zgodność informacji w niej zawartych. Treść dokumentu jest zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 października 2005 r. „W sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości" oraz z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady „W sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam” i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. IBS oferuje ponadto sporządzanie danych finansowych pro-forma, - wykorzystywanych również do planowania finansowego.
Nasze prace obejmują:

 • ustalenie w konsultacji z klientem ogólnej strategii oraz harmonogramu prac
 • sporządzenie części „Historyczne informacje emitenta”
 • sporządzenie danych finansowych pro-forma, prognoz i innych niezbędnych informacji finansowych

Dodatkowo proponujemy:

 • doradztwo transakcyjne - wsparcie w zakresie bilansowego ujęcia nowo zakupionej spółki, w tym wsparcie w zakresie ustalenia wartości firmy oraz sporządzeniu bilansu otwarcia
 • sporządzanie opinii w sprawie ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym określonych zdarzeń gospodarczych - sporządzanie opinii pomocnych w rozwiązaniu skomplikowanych transakcji związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową
 • bieżące doradztwo księgowe oraz wsparcie przy wdrażaniu nowych MSSF

Competence Service - zastępstwo księgowe

Twój pracownik odszedł na emeryturę, zmienił pracodawcę lub jest niezdolny do pracy ze względów zdrowotnych, a Ty obawiasz się przestoju w dziale księgowości? Wesprzemy Cię doświadczonym księgowym zapewniając ciągłość pracy i podnosząc efektywność Twojego biznesu.

Nasi specjaliści zapewniają zastępstwo personelu księgowego, usuwają nieprawidłowości, odtwarzają księgi za minione okresy, przejmują kompleksową obsługę księgową Twojej firmy. Zapewniamy wsparcie operacyjne, gdy Twój pracownik jest na urlopie lub przebywa na zwolnieniu. Oddelegowany do siedziby Twojej firmy specjalista z IBS pozwoli ograniczyć koszty związane z rekrutacją, selekcją i wdrożeniem nowego pracownika.

Dzięki nam zapewnisz ciągłość pracy Twojego działu księgowości i przekażesz nam odpowiedzialność za część procesu księgowego.

Określ problem i sprawdź jak możemy Ci pomóc:

 • Nieobecność księgowej - jeśli Twój pracownik jest nieobecny w istotnym dla firmy okresie, np. w trakcie zamknięcia roku finansowego, możesz liczyć na asystę księgową doświadczonego specjalisty z IBS. Zapewnimy sprawozdawczość finansową (zgodną z  UoR / MSR), zajmiemy się przygotowaniem deklaracji podatkowych, sprawdzeniem sald kont, czy bieżącym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
 • Koszty rekrutacji i wdrożenia nowego pracownika - koszty zatrudnienia są nie tylko związane z działaniami działu HR, który poświęca czas na publikację ogłoszenia, selekcję aplikacji i spotkania z kandydatami, ale także z przeszkoleniem i adaptacją nowego pracownika. Z nami oszczędzasz czas i pieniądze, a doświadczony ekspert z IBS może pracować w siedzibie Twojej firmy już od jutra. Dodatkowo masz pewność, że się sprawdzi.
 • Zachowanie ciągłości pracy działu księgowości - realizujemy usługę outsourcingu księgowości dokładnie, efektywnie i terminowo. Dopilnujemy, aby w czasie trwania rekrutacji lub podczas nieobecności Twojego pracownika, utrzymana została stałość prowadzenia księgowości i skutecznie wesprzemy Twoją firmę w obowiązkach związanych z rachunkowością.
 • Zmiany i interpretacja prawa podatkowego  - prowadzenie księgowości wymaga stałego śledzenia i rozumienia zmian zachodzących w prawie podatkowym i rachunkowości. Z nami zyskujesz pewność, że doświadczenie oraz wiedza specjalistów IBS znajdą odzwierciedlenie w funkcjonowaniu Twojej firmy, a księgowość będzie prowadzona rzetelnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zarządzanie ryzykiem – rozpoczynając pracę nasi specjaliści usuwają nieprawidłowości i w razie konieczności odtwarzają księgi za minione okresy. Dodatkowo, bierzemy pełną odpowiedzialność za świadczone przez nas usługi ponosząc wszystkie konsekwencje finansowe za niezgodność z przepisami prawa czy nieterminowość.

Outsourcing księgowy w siedzibie Twojej firmy

Mogą Państwo również skorzystać z naszej propozycji oddelegowania pracownika do Państwa firmy. Taka forma outsourcingu księgowego jest bardzo atrakcyjną opcją ze względu na płynność i efektywność działania przedsiębiorstwa. Zakres obowiązków oddelegowanych pracowników wygląda następująco:

Chief Accountant

 • sporządzanie/sprawdzanie księgowań, kalkulacji PDOP, deklaracji VAT
 • sporządzanie/sprawdzenie bilansu, rachunku zysków i strat
 • sporządzanie cash-flow
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań według standardów UoR, MSR
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
 • współpraca przy inspekcjach i kontrolach ZUS lub urzędu skarbowego, współpraca z audytorami

Accountant

 • dekretacja i ewidencja dokumentów księgowych Klienta
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, uzgadnianie stanu RMK, rezerw, księgowanie list płac, PK
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
 • uzgadnianie rejestrów VAT
 • realizacja przelewów

Junior accountant

 • wprowadzanie zadekretowanych dokumentów księgowych Klienta do programu księgowego
 • uzgadnianie salda i wysyłka potwierdzeń sald dla Klientów
 • archiwizacja i porządkowanie dokumentów