Doradztwo procesowe Jesteśmy bezpośrednim partnerem producentów oprogramowania klas ERP. Podsiadamy kompetencje oraz dedykowane zespoły planistyczno-wdrożeniowe w obszarze budowy Centrów Usług Wspólnych (CUW)

Konsulting finansowo-księgowy

W ramach doradztwa finansowo-księgowego proponujemy wsparcie w zakresie restrukturyzacji służb księgowych, zarządzania nowymi strukturami oraz sporządzania koncepcji wdrażania modułu księgowego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

Restrukturyzacja służb finansowo-księgowych:

 • analiza istniejących struktur oraz zadań (funkcjonalnie i kosztowo)
 • harmonogram restrukturyzacji
 • wytyczanie głównych procedur działania i celów po przeprowadzeniu restrukturyzacji
 • przeprowadzenie restrukturyzacji (poprzez wykorzystanie efektu skali obniżamy koszty restrukturyzacji):
  • przegląd służb pod względem merytorycznym oraz jakościowym
  • zbadanie liczby dokumentów, pracochłonności, kosztów na każdy dokument
  • działania personalne i wprowadzanie procedur przyszłego zatrudniania
  • ujednolicenie stanowisk pracy
  • działania socjalne,
 • monitowanie efektów i działań w celu realizacji wszystkich założeń
 • wybór kolejnego etapu współpracy

Zarządzanie strukturami księgowymi
(w wariancie, kiedy Klient decyduje się prowadzić księgi samodzielnie)

 • nadzorowanie jakości prowadzonych ksiąg
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • tworzenie polityki rachunkowości i wprowadzanie procedur księgowych
 • automatyzacja systemu informatycznego dla dalszych korzyści
 • wprowadzanie procedur księgowych
 • nadzór funkcjonalny prowadzonych działań
 • kontakt z bankami
 • działania optymalizacyjne w zakresie finansowym

Audyty i doradztwo

Szczegółowa analiza procesów w przedsiębiorstwie jest najszybszą drogą do efektywnej optymalizacji kosztów funkcjonowania firmy. W ramach kontroli wewnętrznej proponujemy audyty w obszarze miękkiego i twardego HR, w obszarze księgowo-podatkowym i teleinformatycznym.

Audyty miękkiego HR

 • analiza struktury organizacyjnej
 • analiza zatrudnienia
 • analiza potrzeb rekrutacyjnych
 • analiza procesu szkoleń i potrzeb szkoleniowych

Audyty twardego HR

 • obszar kadrowy:
  • weryfikacja prawidłowości prowadzenia akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej nawiązania, zmiany treści i rozwiązania
  • stosunku pracy,
  • weryfikacja prawidłowości ustalania uprawnień pracowniczych,
 • obszar płacowy:
  • weryfikacja prawidłowości naliczania wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego
  • weryfikacja prawidłowości naliczania zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  od wynagrodzeń osób określonych w punkcie powyżej
  • weryfikacja poprawności  sporządzania obowiązkowych deklaracji, raportów i informacji z tytułów określonych w punkcie powyżej,
 • formalnoprawna analiza zakładowych aktów prawa pracy.

Obszar księgowo-podatkowy

 • audyty obszaru rachunkowości
 • audyty obszaru podatkowego
 • usługi atestacyjne (np. due diligence, wyceny aktywów) dotyczące:
  • wyników działalności finansowej lub sytuacji pozafinansowych wyników działalności lub kluczowych wskaźników wydajności lub skuteczności
  • cech fizycznych, np. dokumentacja techniczna
  • skuteczności systemów i procesów (kontrola wewnętrzna, system kontroli informacji jednostki)
  • nadzoru właścicielskiego, zgodności z przepisami itp.
  • doradztwo gospodarcze, przede wszystkim optymalizacje pionów ekonomicznych