Firmy usługowe
Profil klienta
Impel Business Solutions - Eksperci do Usług

Firmy usługowe

PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY

Posiadając wyspecjalizowane kadry Impel Business Solutions oferuje:

 • obsługę księgową: prowadzenie ksiąg rachunkowych wg przyjętej polityki rachunkowości w tym: comiesięczne i kwartalne raporty finansowe (bilans, wynik finansowy); sporządzanie zeznań, deklaracji i informacji podatkowych spółki w tym deklaracje VAT, CIT, PCC  oraz zgłoszenia identyfikacyjne i aktualizacyjne NIP; świadczenia doraźne jak np.: udzielanie informacji biegłemu rewidentowi, szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentów do ujęcia ich w księgach rachunkowych, opracowywanie materiałów na potrzeby statystki publicznej, przygotowanie sprawozdań dla GUS;
 • obsługę finansową: sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych na potrzeby raportowania na GPW; wycena instrumentów finansowych wg zamortyzowanego kosztu, sporządzanie dokumentacji dotyczącej rachunkowości zabezpieczeń;
 • doradztwo podatkowe: bieżąca obsługa w zakresie podatków i cen transferowych, 
 • pełną obsługę kadrowo-płacową: prowadzenie dokumentacji kadrowej (akta osobowe), przygotowywanie dokumentów kształtujących stosunek pracy (umowy o pracę, porozumienia zmieniające, wypowiedzenia zmieniające, świadectwa pracy itp.), ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, prowadzenie absencji pracowniczych, dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań z ZUS, naliczanie wynagrodzeń, odpraw, odszkodowań, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, naliczanie potrąceń, podatku dochodowego od osób fizycznych, przygotowywanie raportów i sprawozdań miesięcznych i rocznych;
 • zarządzanie dokumentacją: archiwizacja, przechowywanie, digitalizacja i niszczenie;
 • work flow dokumentacji;

CASE STUDY

Klient:

giełdowy podmiot, dostawca szerokiego pakietu usług dla biznesu; posiada struktury poza granicami Polski; aktywny również w obszarze działań CSR

Trudności, jakie miał Klient:

 • scentralizowanie bardzo rozproszonych funkcji back office
 • stworzenie nowych struktur usprawniających zarządzanie 
 • zbyt duże koszty kadrowe 
 • brak dywersyfikacji ryzyk 
 • uwspólnienie działań na platformie SAP

Wdrożone rozwiązania Impel Business Solutions: 

 • utworzenie odrębnego podmiotu jako zewnętrzny CUW ze scentralizowanymi strukturami i procesami kadrowo-płacowymi, księgowymi 
 • uwspólnienie procesów 
 • standaryzacja obsługi 
 • wdrożenie systemu SAP 
 • prowadzenie nadzoru księgowego w podmiotach zależnych od Klienta
 • opracowanie SLA dla zintegrowanej obsługi

Efekty wypracowane przez Impel Business Solutions:

 • zwiększenie bezpieczeństwa biznesowego klienta poprzez ubezpieczenie działalności księgowej 
 • zoptymalizowanie działań budżetowych i operacyjnych 
 • gotowość do przejęcia nowych podmiotów Klienta do obsługi
 • wdrożenie unikalnej w branży klienta technologii SAP
 • wzrost efektywności procesów