Accounting News
Zobacz pozostałe wpisy

Fiskus będzie karał za brak sprawozdania

08-04-2015

W tym roku po raz pierwszy za niezłożenie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego grozi grzywna. Może być nałożona na członków zarządu albo inne osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe i rachunkowe.

Od 1 stycznia 2015 r. do kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 186 ze zm.) wprowadzono nowy art. 8ob, zgodnie z którym niezłożenie sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego stanowi wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny, Może ona wynieść od 175 zł do nawet 35 tys. zł. Wysokość zależy głównie od stanu majątkowego ukaranego. W przypadku spółek karze podlegają zazwyczaj członkowie zarządu albo inne osoby odpowiedzialne w danym podmiocie za rozliczenia podatkowe i rachunkowe.

Kto musi sporządzać

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do US wynika wprost z ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) oraz z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz 361 ze zm.), choć w praktyce podatnicy często zapominają o dopełnieniu tej formalności. Dotychczas urzędy skarbowe nie dysponowały paragrafem, który umożliwiłby im skuteczne wyegzekwowanie od podatników przestrzegania obowiązku. Czasem wzywano podatników do złożenia sprawozdania w ramach czynności sprawdzających, wykorzystując przy tym art. 83 kodeksu karnego skarbowego.

Nie należy przy tym mylić złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego z obowiązkiem złożenia sprawozdania we właściwym rejestrze skarbowym, który wynika z ustawy o rachunkowości. Zatem podatnicy muszą pamiętać, że sprawozdanie będą składać niezależnie zarówno do rejestru skarbowego, jak i do urzędu skarbowego.

Krąg podmiotów obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego określa ustawa o rachunkowości. Do sporządzenia sprawozdania zobowiązani są m. in. spółki handlowe – zarówno osobowe, jak i kapitałowe, a także inne osoby prawne oraz spółki cywilne.

W przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich sprawozdanie finansowe sporządza się, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Termin na złożenie

W zależności od rodzaju podmiotu i od przyjętego roku obrotowego termin złożenia dokumentów do US będzie różny.

W ustawie o PIT art. 45 ust. 5 mówi, iż podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują je do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania – zatem do 30 kwietnia. Przy czym sprawozdanie nie musi być składane wraz z zeznaniem, jeśli podatnik postawił złożyć zeznanie wcześniej.

Wątpliwe jest jednak, czy sprawozdania finansowe powinny przekazywać do urzędu również wspólnicy spółek osobowych. Biorąc pod uwagę dosłowną treść przepisu – nie. Zgodnie z ustawą o rachunkowości to spółka, a nie wspólnik, jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego. Z kolei ustawa o PIT mówi o „podatniku obowiązanym do sporządzenia sprawozdania” – w przypadku spółki osobowej (z wyjątkiem spółek komandytowo – akcyjnych) podatnikiem jest zaś wspólnik, a nie sama spółka.

Z kolei zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdanie finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzaniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia, na który zostało sporządzone.

W spółkach kapitałowych zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w formie uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników (w spółce akcyjnej zwyczajnego walnego zgromadzenia) – zasady te wynikają z kodeksu spółek handlowych. Następnie w ciągu 10 dni powinno być złożone (wraz z odpisem zatwierdzającej uchwały zgromadzenia) do urzędu skarbowego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Dominika Kupisz, 17 lutego 2015 r.