Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

13 zł – minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców od 2017 r.

13-07-2016

Sejm na posiedzeniu w dniu 7 lipca br. przyjął ustawę o minimalnej stawce godzinowej, teraz zajmie się nią Senat.

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, a także tzw. samozatrudnionych. Kwota 13 zł wynika z powiązania wysokości stawki godzinowej z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwotą wyjściową dla ustalenia stawki godzinowej w 2017 r. jest kwota 12 zł, która zostanie zwaloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na 2017 r., przez wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. (wskaźnik zaokrągla się do pełnych dziesiątek, w ten sposób, że końcówki poniżej 5 groszy pomija się, a końcówki od 5 groszy zaokrągla się w górę). Analogicznie stawka godzinowa ma być waloryzowana w kolejnych latach.

Jednakże projektodawcy przewidzieli wyłączenia od stosowania minimalnej stawki godzinowej. Przykładowo proponuje się, aby spod stawki minimalnej wyłączone były umowy, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a przysługujące mu wynagrodzenie jest uzależnione wyłącznie od rezultatu wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

W ustawie przewidziano przepisy przejściowe, wprowadzające mechanizm renegocjacji trwających kontraktów, w szczególności w zakresie zamówień publicznych, w celu dostosowania ich do proponowanych zmian. Dotyczy to głównie umów zawieranych w związku z realizacją zadań długoterminowych, zawieranych na czas określony, z ograniczoną możliwością ich wcześniejszego rozwiązania. Przepisy przejściowe mają w szczególności zapewnić możliwość zmiany lub rozwiązania tych kontraktów, w których nie wprowadzono możliwości renegocjacji czy rozwiązania umowy, a które z uwagi na zwiększone koszty wynikające z wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej mogłyby spowodować utratą rentowności przedsiębiorstw czy skutkować niemożliwością prawidłowej realizacji zawartych umów.

W związku z powyższymi zmianami ustawa przewiduje przyznanie PIP nowych uprawnień. Wprowadza również sankcję za nieprzestrzeganie obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej, w wysokości od 1.000,00 zł do 30.000,00 zł.

Ponadto projekt ustawy zakłada skreślenie przepisów  umożliwiających obniżanie do 80% wynagrodzenia pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w życiu oraz wyłączenie dodatku za pracę w porze nocnej z minimalnego wynagrodzenia

 

Autor artykułu: Hanna Prusik