Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Czas pracy osób niepełnosprawnych i

14-03-2017

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123, poz. 776 ze zm.):

„1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.”

Oznacza to, że osoba niepełnosprawna nie może pracować dłużej, niż wskazane powyżej limity dobowe i tygodniowe – w zależności od stopnia niepełnosprawności. Ponadto osoby niepełnosprawnej nie można zatrudniać w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Do tych osób nie stosuje się zasady „przeciętności” w tygodniowej normie czasu pracy.

Jednakże ustawodawca przewidział wyjątek od tej zasady i zgodnie z art. 16 ustawy o rehabilitacji, powyższych ograniczeń nie stosuje się: 

1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz 

2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. 

Należy wskazać, że przepisy nie precyzują znaczenia pojęcia „zatrudnienia przy pilnowaniu”, ani czego to pilnowanie ma dotyczyć. W literaturze jednak przeważa pogląd, iż pojęcie to odnosi się wyłącznie do osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu mienia, jednakże prezentowane są też stanowiska odmienne.

Powyższe oznacza, że do pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu oraz do pracowników niepełnosprawnych, posiadających zgodę lekarza wydaną na wniosek osoby zatrudnionej, stosuje się ogólne zasady dotyczące czasu pracy, tak jak w przypadku pracowników pełnosprawnych, czyli można stosować zasadę „przeciętności” w tygodniowej normie czasu pracy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)

 

Autor: Hanna Gałęzowska