Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Dłuższe okresy wypowiedzenia umów terminowych.

17-08-2016

Z dniem 22 lutego 2016 r. zmianie uległy m.in. przepisy prawa pracy, regulujące długość okresu wypowiedzenia terminowych umów o pracę. W wyniku tych zmian, okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony uzależniony został od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (tzw. zakładowy staż pracy) i zrównany został z długością okresu wypowiedzenia umów bezterminowych. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 36 Kodeksu Pracy:

„§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.”

Aby prawidłowo ustalić okres wypowiedzenia terminowych umów o pracę, zawartych przed dniem 22 lutego 2016 r., które będą wypowiadane po tym dniu, należy mieć na względzie przepisy przejściowe ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca). Zgodnie z art. 16 ustawy nowelizującej:

„Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”

Powyższe oznacza, że ustalając okres wypowiedzenia umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, które trwają nadal, nie uwzględnia się w okresie zatrudnienia u danego pracodawcy okresu zatrudnienia przypadającego przed dniem 22 lutego 2016 r. Czyli w odniesieniu do tych umów, dla okresu zatrudnienia/stażu pracy od którego uzależniona jest długość okresu wypowiedzenia, licznik wystartował 22 lutego 2016 r. – nie uwzględnia się poprzednich okresów zatrudnienia, tylko okres zatrudnienia liczy się dopiero od tego dnia.

W efekcie okres wypowiedzenia dla pracowników zatrudnionych przed dniem wejścia w życie nowelizacji na podstawie umów terminowych, które będą nadal trwały, o ile umowy te przed nowelizacją zawierały klauzulę wypowiedzenia, wynosi:

- 2 tygodnie – w okresie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej – (tj. gdy w wyniku wypowiedzenia umowa ulegnie rozwiązaniu do dnia 20 sierpnia 2016 r.),

- 1 miesiąc – po 6 miesiącach od dnia wejścia w życie nowelizacji (tj. od 21 sierpnia 2016 do 20 lutego 2019 r.),

- 3 miesiące – po 3 latach od dnia wejścia w życie nowelizacji (tj. od 21 lutego 2019 r.) – jednocześnie umowa na czas określony, po 33 miesiącach od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej ulegnie przekształceniu w umowę bezterminową.

Należy pamiętać, że skoro długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od stażu pracy faktycznie przepracowanego u danego pracodawcy, to do stażu wlicza się również okres przepracowany w trakcie wypowiedzenia. Czyli chodzi o staż pracy w chwili rozwiązania stosunku pracy, a nie w chwili wręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Istotnym więc będzie tu dzień, w którym kończy się okres wypowiedzenia. W związku z tym dwutygodniowy okres wypowiedzenia dotyczy tych umów, których okres wypowiedzenia upłynie najpóźniej w dniu 20 sierpnia 2016 r. Natomiast dla umów, które trwały w dniu wejścia w życie nowelizacji, a które zostały wypowiedziane począwszy od dnia 8 sierpnia 2016 r., okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Wynika to z art. 30 § 2(1) KP, zgodnie z którym:

„Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca”.

Przykład

Skoro więc wypowiedzenie zostało złożone np. 8 sierpnia br., to zgodnie z art. 30 § 2(1) KP dwutygodniowy okres wypowiedzenia upłynie 27 sierpnia br., a w takiej sytuacji staż pracy takiego pracownika (w rozumieniu art. 36 § 1 KP w zw. z art. 16 ustawy nowelizującej) wynosi co najmniej 6 miesięcy. Dlatego okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.

W związku z tym, że w dniu 21 sierpnia br. zmianie ulega obowiązujący pracowników zatrudnionych na podstawie umów trwających w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej okres wypowiedzenia, pracodawca zobowiązany jest do poinformowania pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3(2) KP Pracodawca ma na to miesiąc od zaistnienia zmiany.

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220)

 

Autor artykułu: Hanna Prusik