Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Ekwiwalent za urlop – tylko po rozwiązaniu umowy.

13-07-2016

Pracownica po urlopie macierzyńskim posiada jeszcze 20 dni zaległego urlopu wypoczynkowego i zwróciła się z wnioskiem o wypłacenie jej ekwiwalentu za urlop. Czy na podstawie takiego wniosku można wypłacić jej ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Odpowiedź:

Nie można wypłacić tej pracownicy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pracownica powinna odebrać ten urlop w naturze.

Zgodnie z art. 171 KP ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy może zostać pracownikowi wypłacony wyłącznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jednakże pracodawca nie musi wypłacać ekwiwalentu pieniężnego w przypadku, gdy zawiera z tym pracownikiem kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracownikiem, pod warunkiem, że pracownik i pracodawca postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie tej kolejnej umowy. Postanowienie takie może zostać zawarte w nowej umowie o pracę.

W związku z powyższym, jeśli pracownica kontynuuje pracę u danego pracodawcy po urlopie macierzyńskim, to nie można wypłacić jej ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Urlopu należy udzielić w naturze, a w związku z tym, że jest to urlop zaległy, pracodawca może zdecydować o terminie jego wykorzystania.

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

 

Autor artykułu: Hanna Prusik