Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Interpretacje

22-06-2015

Główny Inspektorat Pracy w piśmie z 10 kwietnia 2015 r. wyraził swoje stanowisko, że urlop wypoczynkowy oraz urlop rehabilitacyjny pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, powinien być obliczany w sposób proporcjonalny do wymiaru etatu, odrębnie dla każdego z nich. Taki sposób ustalania przysługującego pracownikowi urlopu jest bardziej korzystny dla pracownika, gdyż podlega podwójnemu zaokrąglaniu w górę.


Dodatkowy urlop przysługujący pracownikowi niepełnosprawnemu wynika z art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa o rehabilitacji). Na podstawie tego przepisu osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy, w wymiarze 10 dni roboczych w roku. Urlop ten powiększa wymiar urlopu przysługującego zgodnie z art. 154 Kodeksu pracy. W praktyce obliczanie wymiaru urlopu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy budzi poważne wątpliwości co znalazło odzwierciedlenie również w odmiennych stanowiskach MPiPS oraz PIP. Wątpliwości są związane z tym, czy wyliczając urlop pracownika, proporcje należy liczyć osobno dla urlopu wypoczynkowego i osobno dla dodatkowego, czy może najpierw należy zsumować dni urlopów, a dopiero później ustalać jego wymiar proporcjonalnie do wymiaru etatu.
W najnowszym stanowisku z 10 kwietnia 2015 r. (znak: GNP-364-023-28-1/15) Główny Inspektor Pracy potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko w tej sprawie i wskazałże w opinii Inspekcji Pracy urlop pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy ustalać proporcjonalnie do wymiaru etatu, a proporcję należy liczyć odrębnie dla urlopu wypoczynkowego wynikającego z Kodeksu pracy i odrębnie dla urlopu dodatkowego, wynikającego z ustawy o rehabilitacji, a dopiero po takim wyliczeniu, należy zsumować otrzymane wymiary urlopów. GIP stwierdził ponadto, że powyższe zasady stosuje się także do pierwszego urlopu dodatkowego pracownika niepełnosprawnego.
Swoje stanowisko GIP uzasadnił, wskazując że "(…) Konieczność odrębnego ustalenia wymiaru urlopu dodatkowego wynika z przepisów dotyczących świadectw pracy, które przewidują obowiązek zawarcia w świadectwie pracy informacji o wykorzystanym urlopie dodatkowym (…)".
Przedstawione powyżej zasady liczenia urlopu, które należy stosować przy obliczaniu dodatkowego urlopu pracownika niepełnosprawnego, wynikającego z ustawy o rehabilitacji, są zgodne z przepisami zawartymi w kodeksie pracy, który stosuje się w kwestiach nieuregulowanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto taki sposób obliczania urlopu, jest korzystniejszy dla pracownika.

Przykład:
Pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym jest zatrudniony na ¼ etatu. Pracownik ten posiada 10-letni staż urlopowy i od dwóch lat ma prawo do urlopu dodatkowego.

a) W przypadku oddzielnego liczenia proporcji:

Wymiar urlopu wynosi 10 dni, zgodnie z wyliczeniem:

¼ x 26 dni = 6,5 dnia, co po zaokrągleniu daje 7 dni,

¼ x 10 dni = 2,5 dnia, co po zaokrągleniu daje 3 dni,

7 dni + 3 dni = 10 dni.

b) W przypadku zsumowania wymiaru przed liczeniem proporcji:

Wymiar urlopu wynosi 9 dni, zgodnie z wyliczeniem:

¼ x (26 dni + 10 dni) = 9 dni.