Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Na co zwrócić uwagę ustalając zakładowy staż pracy do wypowiedzenia.

29-06-2016

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę, przewidziana w art. 36 par. 1 KP, uzależniona jest od zakładowego stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. Chodzi tu o staż pracy w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. W praktyce istotnym jest nie dzień wręczenia pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, a właśnie dzień, w którym kończy się okres wypowiedzenia. Okres przepracowany w trakcie wypowiedzenia wliczany jest do zakładowego stażu pracy, czyli stażem pracy jest okres od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia.

Oznacza to, że okres wypowiedzenia ulega wydłużeniu do 1 lub trzech miesięcy, jeśli w trakcie biegu okresu wypowiedzenia pracownik osiągnie staż pracy odpowiednio 6 miesięcy lub 3 lata.

Przykład:

Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2013 r. Pracodawca chce złożył pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę w dniu 29 czerwca 2016 r. Okres wypowiedzenia tego pracownika wynosi 3 miesiące, pomimo że w dniu złożenia wypowiedzenia, okres pracy tego pracownika wynosi mniej niż 3 lata. Wynika to z faktu, iż w trakcie biegu okresu wypowiedzenia, staż pracy tego pracownika przekroczy 3 lata, dlatego okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, a nie 1 miesiąc.

Powyższe potwierdza orzecznictwo SN, m.in. uchwała SN z dnia 4 kwietnia 1979 r., sygn. akt I PZP 33/78; wyrok SN z dnia 11 maja 1999 r., sygn. akt I PKN 34/99 oraz wyrok SN z dnia 6 lipca 2011 r., sygn. akt II PK 12/11).

Warto również przypomnieć, że do zakładowego stażu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, nie wlicza się okresu urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 174 Kodeksu Pracy. Zgodnie bowiem z art. 174 par. 2 KP „Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze”.

Natomiast wliczeniu do zakładowego stażu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, podlega urlop bezpłatny udzielony pracownikowi (za jego pisemną zgodą) w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, w następstwie porozumienia zawartego między pracodawcami w tej sprawie, czyli urlopu bezpłatnego, o którym mowa w art. 174(1) KP.

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

 

Autor artykułu: Hanna Prusik