Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Nowe zasady w egzekucji z wynagrodzenia w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.

14-09-2016

Z dniem 8 września br. weszła w życie zmiana zasad dokonywania przez pracodawców potrąceń z wynagrodzenia za pracę w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, gdy kwota podlegająca przekazaniu w ramach realizacji zajęcia nie wystarcza na zaspokojenie należności dochodzonych w obu postępowaniach egzekucyjnych. Jeśli zaś kwota ta wystarcza na zaspokojenie obu egzekwowanych należności, pracodawca wypłaca należne kwoty organowi administracyjnemu i egzekucyjnemu. W takiej sytuacji nie znajdują w ogóle zastosowania przepisy dotyczące zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 882(1) Kodeksu postępowania cywilnego:

„W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca dokonuje wypłat na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia, o czym komornik poucza pracodawcę, dokonując zajęcia.”

Dotychczas w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, były one wstrzymywane i przekazywane do sądu, który rozstrzygał, kto ma dalej prowadzić egzekucję, tj. czy komornik, czy organ administracyjny, i jakie czynności już dokonane pozostawały w mocy (art. 773 k.p.c. w brzmieniu sprzed nowelizacji). Powyższe nie powodowało wstrzymania potrąceń przez pracodawcę, który nadal miał obowiązek ich dokonywania, a zajęte wynagrodzenie przekazywać powinien pierwszemu organowi, który je zajął, a gdy zajęcia były równorzędne – temu organowi, który pierwszy wszczął egzekucję.

Od 8 września w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, jeśli kwota przekazywana w ramach zajęcia nie wystarcza na zaspokojenie należności dochodzonych w obu postępowaniach egzekucyjnych (chodzi o kwotę przy uwzględnieniu ograniczeń egzekucji z wynagrodzenia wynikających z przepisów art. 87–871 KP), pracodawca przekazuje potrącane kwoty na rzecz tego z organów, który pierwszy dokonał zajęcia. W tym celu należy ustalić, które zajęcie zostało pracodawcy doręczone jako pierwsze. Jeśli jednak nie można ustalić pierwszeństwa wpływu zajęcia (gdy np. zajęcia wpłynęły w jednym dniu), wpłat należy dokonywać  na rzecz tego organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie (chodzi o sumę główną wraz ze wszystkimi świadczeniami ubocznymi, kosztami i opłatami).

Na pracodawcę nałożony został także obowiązek niezwłocznego poinformowania obydwu organów o zaistniałym zbiegu.

W przesłanym zajęciu komornik powinien pouczyć pracodawcę o spoczywających na nim obowiązkach. Z kolei brak tego pouczenia powoduje, że pracodawca nie może ponosić odpowiedzialności porządkowej ani odszkodowawczej.

W efekcie powyższego, co do zasady zgodnie ze znowelizowanym art. 773 KPC egzekucję prowadzi łącznie ten sądowy albo administracyjny organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311)

 

Autor artykułu: Hanna Gałęzowska