Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Nowy sposób uwierzytelniania e-zwolnień przez lekarzy.

14-03-2017

Rząd przedstawił projekt nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Druk nr 1350) pozwala na zastosowanie, obok dotychczas dopuszczonych form – nowego, prostszego sposobu uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich. Projektowana ustawa przewiduje, że zaświadczenie lekarskie będzie mogło być wystawiane także w formie dokumentu elektronicznego podpisanego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS. Umożliwi to lekarzom wystawiającym zaświadczenie lekarskie ominięcie trudności w obsłudze oraz dostępie do profilu zaufanego ePUAP, a także pozwoli na uniknięcie kosztów związanych z zakupem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066, z późn. zm.) wprowadziła od dnia 1 stycznia 2016 r. formę elektroniczną zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy. Jednocześnie przewidziano okres przejściowy – od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., w którym zaświadczenia lekarskie mogą być wystawiane zarówno w nowej formie  elektronicznej, jak i w dotychczasowej formie, tj. w formie zwykłej pisemnej – na drukach ZUS ZLA. W okresie przejściowym o formie w jakiej zostanie wystawione zaświadczenie lekarskie decyduje lekarz. Natomiast od dnia 1 stycznia 2018 r. zaświadczenie lekarskie ma być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. W/w ustawa z 2015 r. wprowadziła ponadto regulacje umożliwiające udostępnienie nowych funkcjonalności dla lekarzy, które pozwalają na wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Obecnie zaświadczenie lekarskie jest wystawiane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (w okresie przejściowym również w formie papierowej). 

W wyniku projektowanej nowelizacji zaświadczenie lekarskie będzie mogło być wystawione:

- w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- w formie dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo

- w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym ZUS. 

W projektowanej ustawie przewidziano ponadto zmiany w:

- art. 59 ust. 9 ustawy – regulacja ta ma na celu umożliwienie lekarzowi orzecznikowi ZUS wystawienia zaświadczenia, które jest traktowane na równi z zaświadczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym ZUS;

-  art. 61b ustawy, regulującym zasady postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku – wniosek w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku będzie mógł być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym ZUS.

Projektodawcy proponują, aby nowelizacja weszła w życie 1 lipca 2017 r.

 

Autor: Hanna Gałęzowska