Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Odprawa pośmiertna

22-11-2016

Czy dziecku zmarłego pracownika przysługuje renta rodzinna, a w związku z tym odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku, jeśli uczy się w szkole policealnej jako słuchacz?

Odpowiedź:

W pierwszej kolejności należy wskazać, że prawo do odprawy pośmiertnej jest uzależnione od spełnienia warunków do uzyskania renty rodzinnej, nie zaś od przyznania tego świadczenia. Zgodnie z art. 93 § 1 KP

"1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna."

Z kolei w art. 93 § 4 KP wskazano podmioty, którym przysługuje odprawa pośmiertna:

"4. Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:

1)małżonkowi;

2)innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych."

Zgodnie z powyższym odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi oraz m.in. dzieciom zmarłego, które uprawnione są do uzyskania renty rodzinnej, czyli zgodnie z art. 68 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są to:

" 1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

1)do ukończenia 16 lat;

2)do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo

3)bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

2. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów."

W przypadku dzieci uczących się, jednak (co ważne) nie dłużej niż do osiągnięcia 25 roku życia, prawo do renty rodzinnej przysługuje bez względu na to, czy jest to nauka w szkołach publicznych, czy niepublicznych oraz bez względu na system kształcenia – stacjonarny, wieczorowy, zaoczny. Prawo to przysługuje również słuchaczom studiów doktoranckich oraz podyplomowych, a także dokształcającym się lub doskonalącym zawodowo w formach pozaszkolnych.

Osoba ucząca się w szkole policealnej nazywana jest uczniem lub słuchaczem. Osoba taka jest uprawniona do uzyskania renty rodzinnej do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia. Do osób tych nie stosuje się art. 68 ust. 2 ustawy o emeryturach u rentach z FUS (cytowany powyżej), gdyż przepis ten dotyczy tylko ostatniego roku studiów wyższych.

Przypominam, iż zgodnie z przepisem art. 93 § 5 KP odprawa pośmiertna dzielona jest w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Z kolei jeśli po zmarłym pozostał tylko jeden członek rodziny, to odprawa przysługuje mu w wysokości 50% (§ 6).

Jak wynika z powyższego, o ile osoba, która przedstawił zaświadczenie, z którego wynika, że jest słuchaczem szkoły policealnej, nie ukończyła 25 roku życia, to należy uznać, iż spełnia ona warunki do uzyskania renty rodzinnej, a tym samym do uzyskania odprawy pośmiertnej po zmarłym rodzicu.

Po śmierci pracownika na te same podmioty przechodzą prawa majątkowe ze stosunku pracy  zgodnie z art. 63(1) KP:

„1. Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.

2. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.”

Jest to niejako uproszczony sposób dziedziczenia należności pracowniczych przez najbliższą rodzinę, z pominięciem postępowania spadkowego.

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

 

Autor: Hanna Gałęzowska