Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Okresy wypowiedzenia umów terminowych.

15-02-2017

Z dniem 22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220), zwana dalej ustawą nowelizującą, która wprowadziła m.in. nowe regulacje dot. okresu wypowiedzenia terminowych umów o pracę. W wyniku nowelizacji, okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony uzależniony został od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (tzw. zakładowego stażu pracy) i zrównany został z długością okresu wypowiedzenia umów bezterminowych. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 36 Kodeksu Pracy: 

„§1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.”

Obecnie aby prawidłowo ustalić okres wypowiedzenia terminowych umów o pracę, należy ustalić czy umowa o pracę na czas określony, którą zamierzamy wypowiedzieć, jest umową trwającą w dniu wejścia w życie nowelizacji, czy zawartą począwszy od dnia 22 lutego 2016 r. Istotne jest to ze względu na przepisy przejściowe ustawy nowelizującej.

Nowe umowy o pracę na czas określony (zawarte począwszy od 22 lutego 2016 r.):

Ustalając okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, które zostały zawarte począwszy od dnia 22 lutego 2016 r., zastosowanie znajdzie znowelizowany art. 36 KP – oznacza to, że należy uwzględniać cały zakładowy staż pracy u danego pracodawcy. Należy pamiętać, że powyższe odnosi się także do uzgodnienia przez strony dłuższego okresu trwania umowy, np. w drodze aneksu/porozumienia – takie uzgodnienie, zgodnie z art. 25(1) §2 KP, uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu art. 25 § 1 KP.

Umowy o pracę na czas określony trwające w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej i trwające nadal:

Ustalając okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, zawartych przed dniem 22 lutego 2016 r. i trwających nadal, które będą wypowiadane po tym dniu, należy uwzględnić art. 16 ustawy nowelizującej:

„Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”

Powyższe oznacza, że ustalając okres wypowiedzenia umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, które trwają nadal, nie uwzględnia się w okresie zatrudnienia u danego pracodawcy okresu zatrudnienia przypadającego przed dniem 22 lutego 2016 r. Czyli w odniesieniu do tych umów, dla okresu zatrudnienia/stażu pracy od którego uzależniona jest długość okresu wypowiedzenia, licznik zakładowego stażu pracy wystartował 22 lutego 2016 r. – nie uwzględnia się poprzednich okresów zatrudnienia, tylko okres zatrudnienia liczy się dopiero od tego dnia. 

W efekcie okres wypowiedzenia dla pracowników zatrudnionych przed dniem wejścia w życie nowelizacji na podstawie umów terminowych, które trwają nadal, o ile umowy te przed nowelizacją zawierały klauzulę wypowiedzenia, wynosi:

- 2 tygodnie – w okresie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej – (tj. gdy w wyniku wypowiedzenia umowa ulegnie rozwiązaniu do dnia 20 sierpnia 2016 r.), 

- 1 miesiąc – po 6 miesiącach od dnia wejścia w życie nowelizacji (tj. od 21 sierpnia 2016 do 20 lutego 2019 r.), 

- 3 miesiące – po 3 latach od dnia wejścia w życie nowelizacji (tj. od 21 lutego 2019 r.) – jednocześnie umowa na czas określony, po 33 miesiącach od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej ulegnie przekształceniu w umowę bezterminową. 

Należy pamiętać, że skoro długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od stażu pracy faktycznie przepracowanego u danego pracodawcy, to do stażu wlicza się również okres przepracowany w trakcie wypowiedzenia. Czyli chodzi o staż pracy w chwili rozwiązania stosunku pracy, a nie w chwili wręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Istotnym więc będzie tu dzień, w którym kończy się okres wypowiedzenia. 

Przykład

Wypowiedzenie zostało złożone np. 8 sierpnia br., to zgodnie z art. 30 § 2(1) KP dwutygodniowy okres wypowiedzenia upłynie 27 sierpnia br., a w takiej sytuacji staż pracy takiego pracownika (w rozumieniu art. 36 § 1 KP w zw. z art. 16 ustawy nowelizującej) wynosi co najmniej 6 miesięcy. Dlatego obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia.

 

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220)

 

Autor: Hanna Gałęzowska