Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie

01-03-2016

Dłuższy termin na odwołanie od wypowiedzenia?

Posłowie z Nowoczesnej proponują zmianę terminu na odwołanie się do sądu pracy od wypowiedzenia Umowy o pracę – termin miałby ulec wydłużeniu z 7-miu do 14-stu dni.

W dniu 10 lutego 2016 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Pracy, dotyczący wydłużenia do 14-stu dni terminu na odwołanie się pracownika do sądu pracy, od wypowiedzenia umowy o pracę.

W obecnym stanie prawnym pracownik ma 7 dni na odwołanie się do sądu pracy od wypowiedzenia Umowy. Termin biegnie od dnia doręczenia pracownikowi pisma, zawierającego wypowiedzenie. Projektodawcy wskazują, ze aktualnie brak jest społeczno-gospodarczego uzasadnienia dla stosowania tak krótkiego okresu na odwołanie się do sądu. Termin ten został wprowadzony do kodeksu pracy w lipcu 1985 r., czyli w okresie, w którym postępowanie sądowe dotyczące sporów w zakresie wypowiedzenia prowadzone były sprawnie, a orzeczenia zapadały często przed upływem okresu wypowiedzenia umowy o pracę, co uzasadniało krótki termin odwołania – sąd mógł rozstrzygnąć spór jeszcze przed rozwiązaniem umowy. Jednakże według autorów projektu dziś, gdy spory sądowe trwają dłużej, a termin pierwszej rozprawy nierzadko przypada po upływie ok. 6 miesięcy od wypowiedzenia umowy o pracę, brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia utrzymania tak krótkiego terminu na odwołanie. Według nich wywołuje to negatywny wpływ na pozycję procesową pracownika, który musi w bardzo krótkim czasie przygotować się do procesu.

Ponadto projektodawcy uważają, że brak jest realnych podstaw uzasadniających rozróżnienie sytuacji pracowników zwalnianych za wypowiedzeniem od sytuacji tych pracowników, którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia czy których umowa wygasła – tym pracownikom przysługuje 14 dni na wniesienie do sądu pracy żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Projektodawcy podkreślają, że dla pracowników powyższe zmiany stanowią wyraz wzmocnienia konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do sądu (art. 45 Konstytucji RP).

Jeśli projekt wejdzie w życie, pracodawcy będą musieli pamiętać o uwzględnieniu tej zmiany przy składaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pracę – zgodnie z art. 30 § 5 KP, w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę, składanym przez pracodawcę powinno być zawarte pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy. Przypominamy, że pouczenie powinno wskazywać termin wymagany na wniesienie odwołania, jak też wskazywać konkretnie, do jakiego sądu przysługuje odwołanie i gdzie taki sąd się znajduje. Brak pouczenia o prawie do odwołania się do sądu stanowi naruszenie art. 30 § 5 KP i może stanowić podstawę do przywrócenia terminu do wytoczenia powództwa.

W projekcie przewidziano miesięczne vacatio legis.