Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie

15-06-2016

Rząd zaproponował, aby płaca minimalna w 2017 r. wynosiła 2.000 zł brutto. Taką propozycję Rada Ministrów przedstawi Radzie Dialogu Społecznego.

Obecnie płaca minimalna wynosi 1850 zł brutto.

Procedura ustalania płacy minimalnej na kolejny rok.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Rząd zobligowany jest do przekazania Radzie Dialogu Społecznego propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym do dnia 15 czerwca każdego roku. Następnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania tej propozycji Rada Dialogu Społecznego powinna uzgodnić wysokość płacy minimalnej. Jeśli tego nie zrobi w określonym terminie, wysokość płacy minimalnej ustali Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, które musi zostać wydane do dnia 15 września. Co ważne, ustalona w ten sposób wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym nie może być niższa, niż zaproponowana wcześniej Radzie Dialogu Społecznego.

To jeszcze nie koniec zmian…

Rząd proponuje także zmiany w samej ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Główną zmianą ma być wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej na poziomie 12 zł brutto, która podlegałaby waloryzacji o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach. Pozostałe propozycje zakładają m.in., że:

- zniknąć ma możliwość ustalenia wynagrodzenia pracowników w ich pierwszym roku pracy w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia (prawo do minimalnego wynagrodzenia nie będzie uzależnione od stażu pracy),

- dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie będzie uwzględniany przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie (aktualnie dodatek ten wlicza się do pensji minimalnej – skutkuje to tym, że osoby najniżej wynagradzane są gorzej traktowane niż osoby otrzymujące pensję wyższą niż płaca minimalna),

- zatrudniony na umowie zlecenia lub o świadczenie usług nie będzie mógł się zrzec prawa do minimalnej stawki godzinowej lub przenieść go na inną osobę.

Co ważne projekt przewiduje, że minimalna stawka godzinowa ma być stosowana także w przetargach publicznych.

Zmiany przewidują także nowe regulacje w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, m.in na PIP zostaną nałożone zadania oraz przyznane uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej.

Rząd zakłada, że ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.