Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie

05-05-2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekty rozporządzeń wykonawczych do wchodzącej w lipcu br. nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zwana dalej „ustawą o rehabilitacji”), tj.:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Wydanie nowych rozporządzeń podyktowane jest koniecznością dostosowania przepisów wykonawczych do wprowadzanych zmian przepisów ustawy o rehabilitacji, ponieważ w wyniku nowelizacji stracą ważność dotychczasowe:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 809) oraz

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1988).

Ad. 1 - Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych określa:

 - szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,

 - terminy składania i wzory miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P) oraz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc (Wn-D) wraz z danymi i dokumentami załączanymi do wniosku, a także

 - wymogi, jakie muszą spełniać pracodawcy, przekazując dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.

Powyższe rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1988), które utraci moc z dniem wejścia w życie nowelizacji, ze względu na zakres wprowadzanych zmian. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 26c ust. 6 ustawy o rehabilitacji do określenia wzorów informacji miesięcznych o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P). Upoważnienie to zawiera bezpośrednie odesłanie do art. 26c ust. 1 ustawy o rehabilitacji, który w lipcu ulegnie zmianie i pracodawca, któremu przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze środków PFRON, będzie musiał składać Funduszowi miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych. Zmiana treści formularza INF-D-P związana jest także z dodaniem art. 26a ust. 1a(1) pkt 1a ustawy o rehabilitacji, który wprowadza wyłączenie dofinansowania do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania oraz art. 26b ust. 6a znoszącego obowiązek wykazywania efektu zachęty w stosunku do pracowników, którzy stali się niepełnosprawni w trakcie zatrudnienia u aktualnego pracodawcy. Zmianie ulegnie też treść objaśnienia do formularza Wn-D, w związku ze zmianą art. 26b ust. 3 ustawy o rehabilitacji precyzującą krąg osób wliczanych do stanów zatrudnienia ustalanych dla celów dofinansowania, a także krąg osób podlegających wyłączeniu z tych stanów.

Większość rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia jest tożsama z rozwiązaniami przyjętymi na gruncie obecnie obowiązującego rozporządzenia. Zmianie ulegają w większości regulacje, które wynikają z wejścia w życie nowelizacji, w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Pozostałe zmiany, wprowadzane w projekcie, mają zapewnić zwiększenie dostępności formularzy dla osób niepełnosprawnych albo mają charakter upraszczający, porządkujący i doprecyzowujący. Dla przykładu wnioskodawcy będą mogli wskazywać części lub całości informacji zawartych w informacji lub wniosku dodatkowo w formie fotokodu (np. kodu QR), oznaczenia lub etykiet ułatwiających identyfikację dokumentu (np. etykiet dźwiękowych lub etykiet pisanych alfabetem Braille'a). Rozwiązanie to pomoże m.in. osobom niewidomym lub niedowidzącym zidentyfikować rodzaj dokumentu oraz podstawowych danych z formularza - po jego wydrukowaniu - będzie można wybrać najbardziej odpowiadający mu środek bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Ad 2 – Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych określa wzory miesięcznych i rocznych informacji odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, składanych Zarządowi Funduszu przez pracodawców zwolnionych z wpłat na Fundusz na podstawie art. 21 ust. 2. 2a. 2b i 2e ustawy o rehabilitacji. Upoważnienie do wydania tego rozporządzenia zawarte jest na podstawie art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji, który w lipcu w wyniku nowelizacji ulegnie zmianie, a zakres zmian powoduje, że dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 809) utraci moc z dniem wejścia w życie nowelizacji.

Na podstawie znowelizowanego art. 21 ust. 2e pkt 2a ustawy o rehabilitacji, od lipca br. z wpłat na PFRON zwolnione będą także zakłady opiekuńczo-lecznicze. W związku z tym konieczne jest doprecyzowanie objaśnień we wzorach informacji INF-1 oraz INF-Z.

Ponadto od lipca art. 49 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zostanie rozszerzony o wpłaty na Fundusz związane z realizacją obowiązków sprzedającego w zakresie udzielania ulg we wpłatach. Konsekwencją tej zmiany jest wprowadzenie w projekcie rozporządzenia w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na Fundusz, nowej deklaracji wpłat, o symbolu DEK-II-u. Dodatkowo w związku z tym, że informacje przewidziane w projektowanym rozporządzeniu oraz deklaracje wpłat na PFRON stanowią spójny system sprawozdawczy, konieczne stało się doprecyzowanie objaśnienia w dotychczasowym wzorze informacji ewidencyjnej 1NF-Z.

W porównaniu z dotychczasowymi wzorami informacji we wszystkich wzorach wprowadzono odpowiednio objaśnienie nr 5 i 12 do pola E-mail.

W efekcie zmiany w art. 21 ust. 2e ustawy o rehabilitacji, we wzorze informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-1) – załącznik nr 1 do rozporządzenia, w porównaniu z dotychczasowym wzorem zmianie uległa treść objaśnienia nr 15 (obecnie nr 16), poprzez dodanie kodu odpowiadającemu rodzajowi działań podejmowanych przez pracodawcę na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. FI - prowadzenie zakładu opiekuńczo-leczniczego.

W porównaniu z dotychczasowym wzorem informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - informacji ewidencyjnej (INF-Z) – załącznik nr 2 do rozporządzenia, doprecyzowano objaśnienia nr 5, 6. 9 i 12 (obecnie nr 13).

Ponadto w objaśnieniu nr 16 (obecnie nr 17) obowiązujący zwrot „ewidencja

działalności gospodarczej” proponuje się zastąpić zwrotem „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” – gdyż CEIDG funkcjonuje od 1 lipca 2011 r.

Ponadto doprecyzowano objaśnienie nr 23 (obecnie nr 24), poprzez dodanie kodu odpowiadającemu typowi pracodawcy, tj. E09 - zakład opiekuńczo-leczniczy, a w związku ze zmianą art. 49 ust. 1 ustawy o rehabilitacji doprecyzowano dotychczasowe objaśnienie nr 26 (obecnie nr 27), poprzez dodanie kodu 2U, podawanego w przypadku gdy pracodawca podlega obowiązkowi wpłat deklarowanych w deklaracji DEK-II-u.

W związku z tym, że informacje miesięczne i roczne odpowiednio o zatrudnieniu osob niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osob niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osob niepełnosprawnych składane są poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-PFRON), we wszystkich wzorach informacji zmieniono odpowiednio blok dotyczący oświadczenia, tj. pozostawiono jedynie podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej, a nie jak w dotychczasowych wzorach podpis i pieczęć pracodawcy lub osoby upoważnionej.