Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie

03-11-2014

Na posiedzeniu w dniu 7.11.2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, wprowadzającą zmiany m.in. w Kodeksie pracy odnośnie wstępnych badań lekarskich oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzając wartości pieniężne nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w wysokości 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 i 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Projekt ustawy w zakresie zmian do Kodeksu pracy przewiduje, że badaniom wstępnym nie będą podlegały osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Kolejną nowością będzie możliwość przedstawienia nowemu pracodawcy aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie skierowania poprzedniego pracodawcy), stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy. Ze zwolnienia z wstępnych badań lekarskich nie będą korzystały osoby przyjmowane przez nowego pracodawcę do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.