Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie

01-01-2015

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 20 października 2014 r.)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na swojej stronie internetowej projekt zmian do kodeksu pracy. Projekt zakłada zmiany o charakterze systemowym. Planowane przedmiotową nowelizacją zmiany, głównie dokonywane są w obszarze:

 • rodzajów umów o pracę;
 • przesłanek zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na okres próbny;
 • zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony;
 • dopuszczalności i okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony;
 • zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, zmiany te przede wszystkim zmierzają do ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Zmiany proponowane w niniejszej nowelizacji to:

1) ograniczenie rodzajów umów o pracę:

 • proponuje się likwidację umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy;

2) dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny:

 • założeniem tej umowy jest ocena kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy,
 • zasadą będzie, że pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na okres próbny tylko raz, ale
 • jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy, będzie możliwe ponowne zawarcie umowy próbnej.

    Taka regulacja jest zgodna z dotychczasowym orzecznictwem sądów, dotyczącym tej umowy.

3) zmiana zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony:

 • w nowym art. 25¹ KP proponuje się określenie dopuszczalnego okresu zatrudnienia na podstawie umowy (umów) o pracę na czas określony (33 miesiące) oraz określa się maksymalną liczbę tych umów, które mogą być zawarte (3 umowy na czas określony).

4) zrównanie długości okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony oraz na czas nieokreślony:

 • proponuje się, aby zarówno umowa o pracę na czas określony, jak i umowa o pracę na czas nieokreślony mogła być wypowiedziana przez pracodawcę z zachowaniem ustawowo określonego okresu wypowiedzenia, którego długość w obu przypadkach będzie taka sama i będzie zależała od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (projektowana zmiana art. 36 § 1 Kodeksu pracy),
 • proponuje się przyjąć dotychczasowe okresy wypowiedzenia obowiązujące przy umowach o pracę na czas nieokreślony, tj.:

a) 2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
b) 1 miesiąc - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy,
c) 3 miesiące - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 3 lat;

5) umożliwienie pracodawcy jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

 • proponuje się przyznanie pracodawcy możliwości jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy "w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju (projektowany nowy art. 362 Kodeksu pracy). Zwolnienie to mogłoby dotyczyć całego okresu wypowiedzenia lub jego części, stosownie do potrzeb pracodawcy. Pracownik w takim przypadku zachował by prawo do wynagrodzenia.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.