Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie

11-05-2015

W ostatnim czasie ruszyły poważne prace nad zmianą ustaw dotyczących Państwowej Inspekcji Pracy oraz emerytur pomostowych i zaprezentowano w tym zakresie dwa projekty ustaw, jeden z nich już trafił na pierwsze czytanie do Sejmu. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 4 lutego 2015 r. oraz projekt Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 13 stycznia 2015r.

W dniu 4 lutego 2015 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych, który został aktualnie skierowany do pierwszego czytania. Proponowane w nim zmiany zakładają:

 

  • jednoznaczne przesądzenie, że organy PIP są organem rozstrzygającym spory między pracownikami a pracodawcą w przypadkach nie umieszczenia konkretnego pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • doprecyzowanie, że w sytuacji nie umieszczenia pracownika w ewidencji z powodu uznania przez pracodawcę, że w jego zakładzie pracy nie występują stanowiska pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, organy PIP mają uprawnienie do nakazania pracodawcy wprowadzenia wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • przesądzenie o możliwości prowadzenia z urzędu kontroli wykazu stanowisk pracy i ewidencji pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez organy PIP (art. 2 pkt 4 projektu);
  • doprecyzowanie, że organy PIP są właściwe do rozstrzygania innych sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, wynikających ze stosowania ustawy o emeryturach pomostowych w zakresie dokonywania zmian w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • nałożenie na pracodawcę obowiązku powiadamiania pracownika o wprowadzeniu wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i o dokonywanych wpisach do wykazu i ewidencji, o których mowa w art. 41 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.


Ponadto na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji znajduje się projekt Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych. Projekt ten również ma na celu zmianę dotychczasowego brzmienia art. 10 ust. 1 pkt 9a oraz art. 11a ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. W tym projekcie także zaproponowano rozszerzenie zadań PIP, a wejście w życie proponowanych zmian powinno spowodować, że skarga pracownika wnoszona w trybie art. 41 ust. 6 ustawy o emeryturach pomostowych, mająca uzasadnione merytorycznie podstawy, ma szansę odnieść zamierzony skutek (poprzez umieszczenie pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze) – zarówno wtedy, gdy stanowisko, na którym wykonuje on swoją pracę, znajduje się już w wykazie, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 , jak i wówczas, gdy pracodawca nie umieścił tego stanowiska pracy w wykazie.
Czytaj dalej w materiale źródłowym.