Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie

01-06-2015

W połowie maja Sejm zakończył prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2832), która zmienia formę i tryb wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy z papierowej na elektroniczną, sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłków dla niektórych grup ubezpieczonych oraz rozszerza krąg osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego o ubezpieczonych ojców dziecka.
W tym samym czasie do pierwszego czytania trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3335) przewidujący nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie – przygotowany przez Ministra Pracy i Polityki społecznej. Świadczenie rodzicielskie ma przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. Przewiduje także wprowadzenie minimalnej wysokości wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz proponowanego świadczenia rodzicielskiego w kwocie 1000 zł. Głównym założeniem projektu jest to, że świadczenie rodzicielskie będzie niezależne od dochodu rodziny.

1. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2832)

W dniu 15 maja 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Projektodawca proponuje zmianę formy i trybu wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy (eliminacja zaświadczeń lekarskich w formie papierowej na rzecz formy elektronicznej trafiającej bezpośrednio do systemu ZUS) oraz sposobu obliczania podstawy wymiaru zasiłków dla niektórych grup ubezpieczonych oraz rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego o ubezpieczonych ojców dziecka w szczególnych sytuacjach.

Nowelizacja ma na celu skrócenie czasu wystawiania zwolnień lekarskich oraz usprawnienie procesu dostarczania zwolnień do zakładu pracy i ZUS, poprzez likwidację papierowych druków i zastąpienie ich zwolnieniami w formie elektronicznej. Zniknie obowiązek wypisywania zwolnień, których oryginał pracownik dostarczał do zakładu pracy, a kopię lekarz do ZUS, co z kolei ma zwiększyć efektywność ZUS w zakresie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień – umożliwiając praktycznie natychmiastową weryfikację. Dodatkowo nowela ma przynieść wymierne oszczędności, MPiPS szacuje, że w wyniku zmian zaoszczędzi ok. 212 mln zł w kolejnym roku.

Ustawa obowiązywać ma od 1 stycznia 2016 r., ale wprowadzono także dwuletni okres przejściowy, w trakcie którego obowiązywać będą obie formy zwolnień – zarówno e-zwolnienia jak i druki papierowe. Od 2017 r. obowiązywać mają już wyłącznie zwolnienia wystawiane drogą elektroniczną. Lekarze będą mieć zapewniony bezpłatny dostęp do danych na kontach ubezpieczonych i płatników, w zakresie niezbędnym do wystawiania zaświadczeń.

Ponadto na podstawie tej ustawy ubezpieczeni ojcowie, a także członkowie najbliższej rodziny, będą uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego w określonych przypadkach, tj. w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowania opieki z powodu np. niezdolności do samodzielnej egzystencji. W myśl nowelizacji zasiłek opiekuńczy otrzymają także osoby niebędące w związku małżeńskim z rodzicem stale opiekującym się dzieckiem w wieku do 8 lat,, jeśli rodzic z powodu porodu, choroby czy pobytu w szpitalu nie będzie mógł osobiście zajmować się dzieckiem.

Ustawa przewiduje także nowy sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłków w przypadku krótszego niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz innych grup osób, dla których podstawę wysokości składek stanowi zadeklarowana kwota. Te przepisy mają uwzględniać rzeczywistą wysokość wpłacanych składek oraz zlikwidować nadużycia polegające na deklarowaniu przez osoby ubezpieczone bardzo wysokich składek przez krótki okres, aby w efekcie otrzymać wyższe świadczenie.

Ustawę przekazano do Senatu.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.

 

2. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3335)

Projekt ten został przygotowany przez Ministra Pracy i Polityki społecznej i dotyczy wprowadzenia nowego świadczenia rodzinnego dla rodzin wychowujących dzieci, świadczenia rodzicielskiego, które ma przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (tj. bezrobotni, studenci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, jak umowa zlecenie), a także wprowadzenia minimalnej wysokości wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz proponowanego świadczenia rodzicielskiego w kwocie 1000 zł. Głównym założeniem projektu jest to, że świadczenie rodzicielskie będzie niezależne od dochodu rodziny.

Projekt zakłada następujące okresy otrzymywania świadczenia rodzicielskiego:

  • 52 tygodnie – przy urodzeniu jednego dziecka w jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka;
  • 65 tygodni – przy urodzeniu dwojga dzieci w jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci;
  • 67 tygodni – przy urodzeniu trojga dzieci w jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie trojga dzieci;
  • 69 tygodni – przy urodzeniu czworga dzieci w jednym porodzie lub przyjęciu na wychowanie czworga dzieci;
  • 71 tygodni - urodzenie pięciorga i więcej dzieci w jednym porodzie lub przyjęcie na wychowanie pięciorga i więcej dzieci.

Projektodawca wprowadził jednak ograniczenie wiekowe w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie – w takich przypadkach świadczenie będzie przysługiwało opiekunowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny – nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10. roku życia.

Powyższe przepisy nie będą jednak obejmować rodziców podlegających systemom innym niż powszechny system ubezpieczeniowy (m.in. funkcjonariusze służb mundurowych). Projekt przewiduje ponadto, że jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, to drugiemu nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie.

Projekt skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.