Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie pracy

05-01-2016

Potwierdzenie warunków pracy przed dopuszczeniem do pracy.

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy, w którym proponuje wprowadzenie konieczności potwierdzania pracownikom na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Obecnie pracodawca ma obowiązek potwierdzić te warunki na piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, czyli do końca pierwszego dnia pracy, co w ocenie Ministerstwa i PIP umożliwia pracodawcom nielegalne zatrudnianie pracowników.

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy, w którym w szczególności przewiduje zmianę brzmienia art. 29 § 2 Kodeksu Pracy i proponuje, aby przepis ten otrzymał następujące brzmienie:
Art. 29 § 2 „Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju Umowy oraz jej warunków.”
Według Ministerstwa powyższa zmiana jest konieczna, w celu eliminacji nadużyć, w postaci nielegalnego zatrudniania pracowników.
W obecnym stanie prawnym, art. 29 § 2 KP przewiduje, że umowę o pracę zawiera się na piśmie, a jeśli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, tylko np. w formie ustnej albo w sposób dorozumiany, to pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Oznacza to, że pracodawca może zrealizować swój obowiązek potwierdzenia warunków pracy aż do końca pierwszego dnia pracy pracownika. Jak podnosi Państwowa Inspekcja Pracy, w praktyce regulacja ta służy pracodawcom do nielegalnego zatrudniania pracowników, gdyż w razie kontroli regułą jest uzasadnianie braku Umowy tym, iż jest to pierwszy dzień, w którym pracownik został dopuszczony do pracy i pisemne potwierdzenie zostanie dostarczone pracownikowi do końca jego dnia pracy, zgodnie z dyspozycją art. 29 § 2 Kodeksu pracy.
Na podstawie art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Jednakże PIP podkreśla, że przy obecnym brzmieniu art. 29 § 2 Kodeksu pracy, inspektor pracy często nie może nałożyć kary grzywny na pracodawcę na podstawie tego przepisu.
W związku z powyższym Ministerstwo proponuje wskazaną powyżej zmianę art. 29 § 2 KP w taki sposób, aby nakładała na pracodawców obowiązek potwierdzenia warunków pracy przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Tej zmianie ma również towarzyszyć zmiana brzmienia art. 281 pkt 2 KP, poprzez doprecyzowanie, że karze grzywny przewidzianej w tym przepisie podlegać będzie niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy.
Dwie pozostałe zmiany proponowane w przedstawionym projekcie ustawy mają ujednolicić nazewnictwo związane z obowiązkami pracodawcy, które musi wypełnić przed dopuszczeniem go do pracy, a nie jak obecnie przed rozpoczęciem pracy.
Jak wskazuje projektodawca obecny stan prawny i praktyka wynikająca z brzmienia art. 29 § 2 KP jest niekorzystna zarówno dla nielegalnie zatrudnianych pracowników, jak i dla pracodawców zatrudniających pracowników legalnie (którzy mają wyższe koszty pracy, a tym samym są mniej konkurencyjni niż nieuczciwi pracodawcy) oraz dla budżetu państwa (ponoszącego straty z tytułu wpływów podatkowych oraz składek ubezpieczeniowych). Ustawa miałaby wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.