Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie pracy

22-06-2015

Rada Ministrów przedstawiła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2016 r., które miałoby wzrosnąć do 1850 zł brutto, tj. o 100 zł. Dodatkowo Resort Pracy proponuje zmiany w zakresie liczenia płacy minimalnej.

Kolejnym ważnym aspektem jest przygotowania przez Ministra Gospodarki projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest obniżenie kosztów przechowywania dokumentacji pracowniczej przy równoczesnym zachowaniu dotychczasowych uprawnień pracowniczych.


1.Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.

Rząd chce, żeby minimalne wynagrodzenie wzrosło do 1850 zł brutto, co oznacza wzrost o 5,7 % w stosunku do bieżącego roku. Taką propozycję rząd przedstawił Komisji Trójstronnej, w której skład wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Komisja ma przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie do 15 lipca, a jeśli nie dojdzie do porozumienia, rząd sam podejmie ostateczną decyzję o wysokości płacy minimalnej i przedstawi ją do 15 września.

To jednak nie koniec propozycji zmian w zakresie płacy minimalnej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponuje także zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, dotyczące sposobu liczenia wysokości płacy minimalnej. Resort proponuje, żeby przy obliczaniu płacy minimalnej nie uwzględniać  niektórych składników wynagrodzenia, takich jak dodatki czy premie. Zmiana dotyczy art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, który aktualnie przewiduje, że wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na cały etat nie może być niższe od płacy minimalnej, z zastrzeżeniem że do wynagrodzenia wlicza się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia zaliczone przez GUS do wynagrodzeń osobowych, jednakże z wyłączeniem nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz wynagrodzenia za nadgodziny. Oznacza to, że do ustalenia czy pracownik otrzymuje przewidziane przepisami minimum, należy wliczyć przysługujące mu dodatki np. stażowe, czy za pracę w warunkach szczególnych, a także premie i nagrody, zarówno regulaminowe jak i uznaniowe.

Czytaj dalej w materiale źródłowym


2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – akta osobowe

Rada Ministrów skierowała do konsultacji publicznych projekt ustawy, który przewiduje nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej. Okresy te mają być zróżnicowane ze względu na rodzaj  dokumentu oraz jego przydatności do celów bieżących, do  dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dla celów emerytalno – rentowych. Projektowany art. 94(4) Kodeksu pracy przewiduje trzy okresy przechowywania dokumentacji:

  • okres zatrudnienia (określany jako „0lat”, czyli zniesienie obowiązku przechowywania dokumentu po zakończeniu zatrudnienia u danego pracodawcy),
  • 5 – letni okres po ustaniu zatrudnienia (dla dokumentacji, która może być pomocna przy dochodzeniuroszczeńzestosunkupracy)
  • 50 – letniokrespoustaniu zatrudnienia (co do zasady, dotyczący dokumentów gromadzonych dla celów emerytalno-rentowych).

Projektodawca przewiduje opracowanie zamkniętych katalogów dokumentów, które miałyby być przechowywane w okresie tylko przez czas zatrudnienia oraz przez 50 lat. Pozostałe  dokumenty podlegałyby obowiązkowemu przechowywaniu przez okres 5 lat od ustania zatrudnienia, tzn. jeżeli przepisy dotyczące stosunku pracy określonej kategorii pracowników będą przewidywały obowiązek włączenia do akt osobowych pracownika danego dokumentu, nie określając czasu przez jaki ma być przechowywany, to czas  przechowywania  takiego  dokumentu  wynosiłby 5 lat od dnia ustania stosunku pracy. Projekt ma na celu zmniejszenie kosztów przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników i „odchudzenie” teczek osobowych. Autor projektu w celu płynnego przejścia w nowy system przechowywania akt pracowniczych proponuje, że akta osobowe pracowników zgromadzone do dnia wejścia w życie ustawy będą przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy, chyba że pracodawca sam podejmie decyzję o stosowaniu do tych akt nowych zasad ich gromadzenia. Jednocześnie kolejne dokumenty, wytworzone po dniu wejścia w życie ustawy, dołączane do akt osobowych, mają być już umieszczane w częściach odpowiadających okresowi przechowywania.

Projekt miałby wejść w życie w 2016 r.

Czytaj dalej w materiale źródłowym