Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie pracy

13-07-2015

W dniu 2 czerwca 2015 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt dotyczy refundacji pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, jeśli zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.


W dniu 25 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy dotyczący ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. W wyniku projektowanych zmian Umowy na czas określony będą mogły być zawierane maksymalnie na okres 33 miesięcy. Teraz ustawą zajmie się Senat.

1. Posłowie proponują aby pracodawcy w latach 2016 i 2017 mogli skorzystać z refundacji kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za zatrudnianie pracowników poniżej 30 roku życia przez okres 12 miesięcy.


W dniu 2 czerwca 2015 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt dotyczy refundacji pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, jeśli zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Jak wskazuje projektodawca proponowana regulacja ma zachęcić pracodawców do zatrudniania osób młodych przez gwarantowanie refundacji części kosztów oraz powinna doprowadzić do zmniejszenia liczby pozapracowniczych form zatrudnienia, a w efekcie ułatwić przechodzenie do zatrudnienia w ramach umowy o pracę, w tym w dalszej perspektywie na umowy o pracę na czas nieokreślony. Powyższe rozwiązanie ma również za zadanie ułatwić młodym pracowników wejście na rynek pracy, bądź utrzymanie się na nim. Autor projektu zakłada, że projekt umożliwi młodym ludziom podjęcie pracy, która da im możliwość godnego życia i rozwoju, a także w razie konieczności zapewni im dostęp do skorzystania w pełnym zakresie z nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz w przyszłości umożliwi im nabycie uprawnień emerytalnych. Projektodawca proponuje, aby w ramach powyższego instrumentu pierwszeństwo w skierowaniu do pracodawcy na stanowisko pracy objęte refundacją części kosztów przysługiwało absolwentom wszystkich poziomów szkół, podejmującym pracę po raz pierwszy w życiu. Dodatkowo, żeby instrument ten przyniósł rezultaty, zgodnie z projektem pracodawca, który zdecyduje się z niego skorzystać będzie zobowiązany do zatrudnienia pracownika przez kolejne 12 miesięcy.
Zawarcie umów na powyższych warunkach możliwe będzie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, co oznacza że z projektu można skorzystać w latach 2016-2017. Projektodawca wskazuje, że projekt jest reakcją na problem wzrostu obciążenia demograficznego oraz zmiany struktury wiekowej ludności Pierwsze czytanie odbyło się 9 czerwca 2015 r. i projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.


2. Sejm uchwalił ograniczenie czasu trwania umów o pracę na czas określony do 33 miesięcy.


O powyższym projekcie informowaliśmy już Państwa w Payroll News Nr 2/2015. Projekt przeszedł już najważniejszy etap prac legislacyjnych i został uchwalony przez Sejm w dniu 25 czerwca 2015 r. Aktualnie ustawą zajmuje się Senat, który może zgłosić poprawki do projektu ustawy lub przyjąć ją bez zmian.
Posłowie zdecydowali, że łączny okres zatrudnienia w oparciu o Umowę o pracę na czas określony, zawartą między tymi samymi stronami, nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Taki okres zaproponowała Rada Ministrów w projekcie ustawy skierowanym do Sejmu, uznając go za kompromisowy pomiędzy postulatami zgłaszanymi przez związki zawodowe, proponujące ograniczenie do 18 lub 24 miesięcy i postulatami pracodawców, wskazujących maksymalnie 48 miesięcy. Posłowie podczas prac nad projektem nie zmienili jednak okresu zaproponowanego przez rząd. Projekt przewiduje jednak wyjątki od wskazanego limitu, np. w przypadku umów na zastępstwo. Ponadto pracodawca będzie mógł w niektórych przypadkach wyjątkowo wydłużyć okres obowiązywania umów terminowych, a mianowicie "gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie". Jednakże o dłuższych umowach pracodawca zobowiązany będzie poinformować Państwową Inspekcję Pracy.
Nowelizacja przewiduje także m.in. wydłużenie okresów wypowiedzenia umów terminowych (poprzez zrównanie ich z okresami wypowiedzenia Umów bezterminowych i uzależnienie długości okresu wypowiedzenia od stażu pracy u danego pracodawcy), a także możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Projekt zakłada, że ustawa ma wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od jej ogłoszenia co oznacza, że może to nastąpić w pierwszym kwartale 2016 r.