Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie pracy

27-07-2015

W miejsce rządowej Komisji Trójstronnej powstanie Rada Dialogu Społecznego

W Sejmie zakończyły się prace nad rządowym projektem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Na jej podstawie powstanie Rada Dialogu Społecznego, która zastąpi Komisję Trójstronną rządu, pracodawców i pracowników.

Rada Dialogu Społecznego zastąpi dotychczasową Komisję Trójstronną. Rada ma stanowić forum dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno – gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki, a także umożliwić w tym celu trójstronną współpracę pracowników, pracodawców i rządu. Podobnie jak dotychczas w Komisji Trójstronnej w skład Rady będą wchodzić przedstawiciele pracowników, pracodawców oraz rządu, ale Rada będzie ciałem niezależnym, którego członków powoływać i odwoływać będzie Prezydent z kandydatów wskazywanych odpowiednio przez związki, pracodawców i premiera.
Zgodnie z ustawą związki zawodowe oraz pracodawcy będą mogli inicjować zmiany w prawie, jeżeli dojdą do porozumienia i przygotują wspólny projekt ustawy albo założeń do obowiązujących aktów prawnych. Rząd zobowiązany będzie zająć się takim projektem, albo uzasadnić dlaczego się nim nie zajmie. Ponadto w myśl ustawy przedstawiciele pracowników i pracodawców będą mogli opiniować rządowe projekty aktów prawnych oraz przedstawiać wspólne pytania do ministrów, a także wspólnie wnosić o zmianę lub wydanie ustawy. Co ważne przedstawiciele pracowników i pracodawców będą mogli również wspólnie wystąpić Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów oraz do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie ich zgodności z Konstytucją. Strony te będą miały także możliwość zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Do Rady po ośmiu członków będzie delegować każda organizacja związkowa, a po sześciu każda organizacja pracodawców - w sumie każda ze stron będzie mieć po 24 reprezentantów. Prezydent oraz prezesi NBP i GUS będą mogli wprowadzić do Rady swoich przedstawicieli. Ustawa zakłada, że Członkowie Rady zobowiązani będą uczestniczyć w jej pracach osobiście. Rada będzie przyjmować uchwały za zgodą każdej ze stron - jednomyślnie, a stanowiska stron dialogu przyjmowane będą zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków reprezentujących daną stronę. Zgodnie z ustawą w pracach Rady z głosem doradczym będą mogli uczestniczyć przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pracodawców, które nie spełniają kryterium reprezentatywności, a także przedstawiciele organizacji społecznych i zawodowych. Dodatkowo ustawa przewiduje powstanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, tworzonych przez Marszałka Województwa na wspólny wniosek związków oraz organizacji pracodawców, w których pracach uczestniczyć będą samorządowcy, związkowcy i pracodawcy, a także przedstawiciele wojewody, do udziału w posiedzeniach będą mogli być również zaproszeni przedstawiciele powiatów i gmin.
Obecna rządowa Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych będzie działała do czasu powołania pierwszego składu Rady Dialogu Społecznego. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia, a według oceny skutków regulacji koszt wprowadzenia ustawy w życie wyniesie rocznie w kolejnych latach od 2,4 do 2,9 mln zł.