Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie pracy

11-08-2015

Uelastycznienie urlopów związanych z opieką nad dziećmi

W dniu 5 sierpnia br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę nowelizującą Kodeks Pracy, która ma ułatwić łączenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, głównie poprzez uelastycznienie systemu urlopów związanych z rodzicielstwem oraz ich wydłużenie.

Powyższy projekt został zgłoszony przez byłego Prezydenta Bronisława Komorowskiego, a jego celem jest uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi oraz ukształtowanie innych uprawnień związanych z rodzicielstwem w sposób bardziej dostosowany do potrzeb pracujących rodziców, ale z uwzględnieniem interesu pracodawcy.

Projekt zakłada takie zmiany jak:

  • Włączenie obecnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni) do urlopu rodzicielskiego (26 tygodni), celem ujednolicenia w związku z podobnym ich charakterem – urlop rodzicielski do 32 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, i do 34 tygodni, w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • Wydłużenie terminu do skorzystania z urlopu rodzicielskiego – z części urlopu rodzicielskiego (16 tygodni) będzie można skorzystać do ukończenia przez dziecko 6 roku życia;
  • W przypadku łączenia pracy z urlopem rodzicielskim wymiar urlopu rodzicielskiego ulegać będzie przedłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, nie dłużej niż do 64 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka lub 68 tygodni w przypadku urodzenia więcej dzieci przy jednym porodzie;
  • Z urlopu ojcowskiego będzie można skorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia (a nie jak dotychczas do 12 miesiąca życia), w jednej lub dwóch (tygodniowych) częściach
  • Nowelizacja ma ułatwić rodzicom dzielenie się uprawnieniami związanymi z opieką nad dzieckiem. Ustawodawca rozszerza także krąg osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego o innych niż ojciec dziecka ubezpieczonych członków najbliższej rodziny.

Ponadto w celu ochrony interesu pracodawcy w nowelizacji przewidziano także instrumenty pozwalające pracodawcy właściwie zorganizować pracę, w szczególności poprzez wydłużenie terminu złożenia wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego albo ich części (do 21 dni), określenie minimalnej długości trwania poszczególnych części tych urlopów na poziomie 8 tygodni oraz umożliwienie rezygnacji z tych urlopów wyłącznie za zgodą pracodawcy.
W związku z krótkim czasem pozostałym do upływu kadencji Sejmu, wyłączono z projektu zmiany zaproponowane w zakresie organizacji czasu pracy z założeniem, że powinny one zostać rozpatrzone przez Sejm kolejnej kadencji. Zmiany te miały dotyczyć pracy w zmniejszonym wymiarze czasu pracy, według indywidualnego rozkładu czasu pracy, w tzw. ruchomym czasie pracy oraz stosowania skróconego tygodnia pracy.

Po ogłoszeniu Ustawa wejdzie w życie 2 stycznia 2016 r.

Czytaj dalej w materiale źródłowym.