Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie pracy

24-08-2015

Lepsza ochrona praw pracowniczych?

Posłowie SLD zaproponowali zmianę przepisów, która ma zapewnić lepszą ochronę praw pracowniczych. Projekt przewiduje m.in. zmianę przepisów karnych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedstawiony przez posłów SLD dotyczy wprowadzenia do obowiązującego systemu prawa mechanizmów, które będą chroniły prawa pracownicze oraz które pozwolą na skuteczne ściganie i karanie podmiotów łamiących te prawa.
Projekt zakłada, że umowy o pracę powinny być zawierane na piśmie najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem pracy przez pracownika, a nie tak jak jest w obecnym stanie prawnym – w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, co pozwala pracodawcom na obchodzenie przepisów. Powyższa zmiana ma na celu eliminację podejmowania pracy bez zawarcia pisemnej Umowy. W celu zagwarantowania stosowania tego przepisu, projektodawca proponuje rozszerzenie katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika o naruszenie nakazu zawierania Umowy na piśmie najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem pracy przez pracownika.
Posłowie proponują także, aby zaostrzyć kary za wykroczenia płatnika (osoby obowiązanej do działania w imieniu płatnika) przeciwko przepisom ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Aktualnie płatnik może być ukarany karą grzywny do 5.000 zł, bez wskazywania dolnej granicy grzywny, co oznacza że może to być także np. 50 zł. Projektodawcy uważają, że należy wprowadzić karę minimalną za wykroczenie z art. 98 ust 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w wysokości 1.000 zł. Kara powinna być miarkowana, ale dolegliwa i skuteczna.

Wnioskodawcy postulują także zmianę w przepisach karnych, tj. w art. 218 § 2 Kodeksu Karnego. Aktualnie przepis ten obejmuje ochroną tylko prawa pracownika, czyli osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej Umowy o pracę. W wyniku zmiany słowo „pracownik” ma zostać zastąpione przez określenie „osoba wykonująca pracę zarobkową”, co rozszerzy zakres odpowiedzialności osoby zatrudniającej, za naruszenie przepisów prawa pracy. Ponadto autorzy proponują wykreślenie z art. 218 ust. 1 Kodeksu Karnego zawartych w nim przesłanek odpowiedzialności karnej, tj. „złośliwości” i „uporczywości” w naruszaniu praw pracownika.
Ustawa miałaby wejść w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.