Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie pracy

06-10-2015

Ograniczenie ulg we wpłatach na PFRON od lipca 2016 r.

Senat uchwalił bez poprawek ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowelizacja doprecyzowuje i uzupełnia obowiązujące przepisy w zakresie finansowania PFRON. Zmianom ulegną zasady udzielania ulg we wpłatach na PFRON w związku z dokonanym zakupem od pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne.
Ustawa wprowadza również zmiany dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
Ponadto ustawa reguluje kwestie związane z wystawieniem legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, ustala stany i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także zasady pokrywania kosztów podróży członków Krajowej Rady Konsultacyjnej.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy obowiązany jest dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON. Jednakże z wpłat tych zwolnieni są pracodawcy, u których występuje wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Ponadto pracodawca może obniżyć wpłaty na PFRON kupując usługi od pracodawcy zatrudniającego pracowników niepełnosprawnych.

Główny cel nowelizacji, to wyeliminowanie nieprawidłowości i ustabilizowanie sytuacji finansowej Funduszu. W tym celu ustawa doprecyzowuje i uzupełnia zasady jego finansowania, w szczególności poprzez obniżenie ulg we wpłatach na PFRON. Dotychczas pracodawcy mogli obniżyć wpłaty aż do 80%. Po zmianach wymiar ulg ulegnie ograniczeniu i będzie to maksymalnie 50% sumy wpłat na PFRON, a wysokość ulgi będzie ponadto uzależniona od najniższego wynagrodzenia (pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne) i liczby pracowników niepełnosprawnych.
Ustawa nowelizująca wprowadza także nowe obowiązki informacyjne dla pracodawców i przewiduje, że pracodawca sprzedający usługi wystawia informację o kwocie obniżenia, prowadzi ewidencję tych informacji, a także przekazuje miesięczną informację o kwocie obniżenia (do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym wystawił informację).
Ustawa zakłada także wprowadzenie dodatkowych wpłat w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości występujących w wystawianiu ulg, takich jak m.in. wystawianie ulg przez podmiot nieuprawniony, zawyżanie kwot obniżenia, niewywiązywanie się z obowiązków informacyjnych.

W zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ustawodawca uregulował uprawnienia do ubiegania się o dofinansowania na pracowników, którzy uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia. Ustawa ogranicza także prawo do dofinansowania do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń.

Ponadto nowelizacja przewiduje wprowadzenie nowej legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność. W legitymacji znajdzie się m.in. zdjęcie – co umożliwi identyfikację bez konieczności okazywania dodatkowego dokumentu ze zdjęciem, oraz okres ważności legitymacji (równy okresowi orzeczenia, lecz nie więcej niż odpowiednio 5 lub 10 lat). Z kolei w przypadku posiadania większej liczby orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymacja będzie wystawiana na podstawie ostatniego z tych orzeczeń.

Przewidziano również rozszerzenie katalogu podmiotów zwolnionych z wpłat na Fundusz, poprzez uzupełnienie go o zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem przepisów o legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność, które wejdą w życie 1 października 2016 r. Ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta.