Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Planowane zmiany w prawie pracy

20-10-2015

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

Minister Pracy przygotował projekt rozporządzenia określającego treści wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz katalogu dokumentów dołączanych do tych wniosków potwierdzających prawo pracownika do skorzystania z poszczególnych uprawnień. Rozporządzenie ma zapewnić pracownikom prawidłową realizację uprawnień związanych z wykonywaniem przez nich funkcji rodzicielskiej.

Projekt rozporządzenia został przygotowany w związku z wejściem w życie z dniem 2 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268), a zwłaszcza jej art. 186(8a), który zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw pracy do określenia, w drodze rozporządzenia, treści wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz katalogu dokumentów dołączanych do tych wniosków potwierdzających prawo pracownika do skorzystania z poszczególnych uprawnień. Rozporządzenie ma zapewnić pracownikom prawidłową realizację uprawnień związanych z wykonywaniem przez nich funkcji rodzicielskiej.

Wspomniana nowelizacja KP wprowadza rozwiązania mające ułatwić godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, w szczególności przez uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z rodzicielstwem (więcej na ten temat przeczytasz w Newsletterze Nr 14/2015)

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 186(8a) Kodeksu pracy, minister pracy został zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia:
1) treści wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części,
2) dokumentów dołączanych do wniosków, o których mowa w pkt 1,
3) treści wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub jego części,
4) dokumentów dołączanych do wniosków, o których mowa w pkt 3,
5) treści wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu,
6) treści wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części,
7) dokumentów dołączanych do wniosku, o którym mowa w pkt 6,
8) treści wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego,
9) dokumentów dołączanych do wniosku, o którym mowa w pkt 8
- biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień pracowników do urlopów związanych z rodzicielstwem i obniżenia wymiaru czasu pracy oraz zapewnienia właściwej organizacji czasu pracy.

W związku z powyższym projekt rozporządzenia wskazuje przede wszystkim jakie elementy powinny zawierać wnioski składane przez pracowników uprawnionych do urlopów związanych z rodzicielstwem (np. urlopu rodzicielskiego), a także rodzaje dokumentów dołączanych do tych wniosków (np. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka albo kopie tych dokumentów). Dokumenty te różnią się w zależności od rodzaju uprawnienia, z którego pracownik chce skorzystać, a w celu uniknięcia wielokrotnego składania przez pracowników tych samych dokumentów, projekt przewiduje, że pracownik przy składaniu kolejnego wniosku nie będzie musiał dołączać dokumentów, które znajdują się już w jego aktach osobowych. Z kolei pracodawca będzie mógł żądać od pracownika przedłożenia oryginałów dokumentów, których kopie są dołączane do wniosku, aby potwierdzić te kopie za zgodność z oryginałem.

Według wnioskodawców projektowane regulacje zapewnią warunki do właściwego korzystania przez pracowników z przysługujących im uprawnień rodzicielskich. Jednakże warto zauważyć, że wejście w życie projektowanej regulacji może spowodować zwiększenie liczby wniosków oraz dokumentów składanych przez pracowników, co może być uciążliwe dla pracodawców. Projektodawcy twierdzą jednak, że wnioski te będą składane w bardziej przejrzystej formie niż dotychczas, a pracownicy będą bardziej świadomi, jakie dokumenty muszą do wniosków dołączać w celu potwierdzenia swoich poszczególnych uprawnień, co powinno usprawnić ten proces.

Autorzy projektu proponują, aby przepisy projektowanego rozporządzenia weszły w życie z dniem 2 stycznia 2016 r., tj. z dniem wejścia w życie przepisu art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającego upoważnienie ustawowe dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wydania rozporządzenia.