Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

15-12-2015

Urlop wypoczynkowy przy pierwszej pracy w życiu

Pracownik podejmujący pierwszą pracę w życiu nabywa urlop z dołu, po przepracowaniu miesiąca.

Zgodnie z art. 153 § 1 Kodeksu pracy „Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.”

Oznacza to, że pracownik w pierwszym roku swojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nabywa urlop wypoczynkowy z dołu, po przepracowaniu każdego miesiąca w wymiarze 1/12 wymiaru, który by mu przysługiwał po przepracowaniu roku, tzn. w zależności od stażu zatrudnienia jest to odpowiednio 20 dni lub 26 dni. Co ważne nie ma tu znaczenia, czy pracownik w ciągu pierwszego roku pracy zmienia pracodawcę, ponieważ prawo do pierwszego urlopu w życiu nabywane jest niezależnie od tego, które jest to zatrudnienie w pierwszym kalendarzowym roku pracy

Nie znajdują tutaj również zastosowania przepisy o urlopie proporcjonalnym. Jak wynika z brzmienia art. 155 (2) Kodeksu pracy za okres trwającego co najmniej 1 miesiąc urlopu bezpłatnego, jak i za okres odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracownikowi nie przysługuje urlop wypoczynkowy. W związku z tym w okresie przerwy z w świadczeniu pracy z przyczyn wskazanych powyżej, pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w życiu w ogóle nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego za ten okres. Wynika to z tego, że nawet gdyby była to praca w kolejnych latach pracy, gdzie pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z góry, 1 stycznia każdego roku, to za okresy wskazane powyżej takiemu pracownikowi urlop wypoczynkowy by nie przysługiwał, a wymiar urlopu za taki rok ulegałby proporcjonalnemu obniżeniu.
UWAGA! Inne zasady obowiązują w przypadku urlopu wychowawczego.


W związku z powyższym jeśli pracownik nie przedstawił świadectwa pracy z innego miejsca, to na cele ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego traktujemy go tak, jakby to była jego pierwsza praca w życiu i taki pracownik nabywa urlop wypoczynkowy z dołu, po przepracowaniu każdego miesiąca, w wymiarze 1/12 za każdy przepracowany miesiąc.


Podstawa prawna:
Art. 153, 154, 155(2) Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)