Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Przypominamy

05-01-2016

Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Pracownik ma obowiązek informować pracodawcę zarówno o planowanych nieobecnościach, jak o nieobecnościach w nagłych sytuacjach.

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia – taki obowiązek wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tj. Dz.U. 2014 r., Poz. 1632 z późn. zm.).
Ponadto w przypadku zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, których pracownik nie przewidywał lub nie mógł wcześniej przewidzieć, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, jednakże nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Z kolei niedotrzymanie tego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy powinien wynikać z przepisów prawa pracy obowiązujących wewnętrznie u danego pracodawcy, tzn. np. z Regulaminu Pracy. Jednakże jeśli kwestie te nie zostały uregulowane w wewnętrznych przepisach zakładu pracy to powyższe Rozporządzenie przewiduje, że pracownik powinien zawiadomić pracodawcę o nieobecności osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tj. Dz.U. 2014 r., Poz. 1632 z późn. zm.)